Revitalizace historického centra města Mohelnice – I. etapa

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/20.01285

Celkové způsobilé výdaje: 44,54 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 3. srpen 2011 až 3. srpen 2011

Popis projektu

Předkládaný projekt je situován ve městě Mohelnice, které spadá do Olomouckého kraje. V současné době má Mohelnice necelých 10 tis. obyvatel a představuje tedy jedno z větších měst okresu Šumperk. Mohelnice je obcí s rozšířenou působností a také kulturním, hospodářským a správním centrem Svazku obcí mikroregionu Mohelnicka. Přirozeným centrem Mohelnice je Náměstí Svobody, kterému vévodí morový sloup postavený v roce 1717 na paměť odvrácení moru. Na náměstí Svobody se nachází významné objekty občanské vybavenosti (Městský

úřad, škola, kulturní středisko), celá řada obchodů a jiných služeb a také se zde pořádá mnoha kulturních akcí. V přilehlé ulici S.K. Neumanna se nachází Městská knihovna a rovněž další obchody. Díky koncentraci výše uvedených zařízení se jedná o poměrně frekventované místo, které však jako celek působí poněkud zašle a zanedbaně, neboť hlavnímu náměstí dominují zejména zaparkované automobily. Zádlažba komunikací je prosedlá a špatně odvodněná. Úzké asfaltové chodníky mají mnoho spár a lokálních nerovností, poničené obrubníky mají různou výšku i sklon, takže neumožňují bezbariérový pohyb po těchto plochách. Stávající veřejné osvětlení na hlavním náměstí je tvořeno různorodými, vesměs přestárlými a dožitými svítidly.

Mobiliář v centru města je rozmístěn poměrně nahodile a nevhodně, navíc jsou jednotlivé prvky mobiliáře různého stáří, z odlišných materiálů i různorodého stavu a kvality. Stromy vysázené po obvodu náměstí již dožívají a navíc jsou poškozeny necitlivým redukčním řezem, čtyři robustní jasany u morového sloupu jsou taktéž v pokročilém věku a v letních měsících navíc výrazně zastiňují tuto dominantu náměstí. Předkládaný projekt reaguje na všechny výše uvedené skutečnosti, tedy vysokou poptávku po kvalitním veřejném prostranství a špatný stavebně technický stav současného středu města Mohelnice. Předmětem projektu je celková revitalizace Náměstí Svobody a navazující ulice S.K.Neumanna.

 

Projekt řeší komplexní revitalizaci historického centra Města Mohelnice, konkrétně se jedná o Náměstí Svobody a ulici S.K.Neumanna. Jedná se o frekventovanou část města, kterou lidé využívají jak při cestě za prací, tak také za zábavu. V současné době je toto veřejné prostranství v katastrofálním stavu a neplní správně svou funkci reprezentativního místa města Mohelnice. Předmětem projektu je nové vymezení veřejných ploch (komunikací, chodníků, centrální pobytové plochy), které umožní snížit negativní vlivy intenzivní automobilové dopravy a

upřednostní pěší. Náměstí bude bez bariér, protože dojde k jednotnému výškovému uspořádání. Součástí projektu je také rekonstrukce osvětlení, nová kašna, mobiliář a zeleň. Komplexní řešení veřejného prostranství v historickém centru města Mohelnice umožní plně využít potenciál tohoto frekventovaného místa, obnoví malebnost tohoto veřejného prostorou a přiláká sem více uživatelů také ve večerních hodinách či o víkendu.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality života ve městě prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území.
Strategické cíle projektu: Komplexní řešení veřejného prostranství v historickém centru města Mohelnice. Obnova infrastruktury a místních komunikací ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství. Optimalizace parkovacích míst na náměstí Svobody. Zlepšení dostupnosti občanského vybavení v této části města. Vyvolání investic dalších subjektů v jádru města, především podnikatelských. Zajištění bezbariérovosti v centru města. Efektivnější využití veřejného prostranství v centru města Mohelnice. Zlepšení vzhledu, zkvalitnění životního prostředí a celkové zvýšení estetičnosti centra města. Obnovení malebnosti a zvýšení atraktivity historického centra města. Celkové společenské oživení této části města. Přilákání více uživatelů do centra i mimo provozní dobu úřadů a obchodů. Těchto strategických cílů lze dosáhnout revitalizací náměstí Svobody a ulice S.K.Neumanna, které se nacházejí v historickém jádru města Mohelnice.

Průběh

Předkládaný projekt je situován ve městě Mohelnice, které spadá do Olomouckého kraje. V současné době má Mohelnice necelých 10 tis. obyvatel a představuje tedy jedno z větších měst okresu Šumperk. Mohelnice je obcí s rozšířenou působností a také kulturním, hospodářským a správním centrem Svazku obcí mikroregionu Mohelnicka. Přirozeným centrem Mohelnice je Náměstí Svobody, kterému vévodí morový sloup postavený v roce 1717 na paměť odvrácení moru. Na náměstí Svobody se nachází významné objekty občanské vybavenosti (Městský
úřad, škola, kulturní středisko), celá řada obchodů a jiných služeb a také se zde pořádá mnoha kulturních akcí. V přilehlé ulici S.K. Neumanna se nachází Městská knihovna a rovněž další obchody. Díky koncentraci výše uvedených zařízení se jedná o poměrně frekventované místo, které však jako celek působí poněkud zašle a zanedbaně, neboť hlavnímu náměstí dominují zejména zaparkované automobily. Zádlažba komunikací je prosedlá a špatně odvodněná. Úzké asfaltové chodníky mají mnoho spár a lokálních nerovností, poničené obrubníky mají různou výšku i sklon, takže neumožňují bezbariérový pohyb po těchto plochách. Stávající veřejné osvětlení na hlavním náměstí je tvořeno různorodými, vesměs přestárlými a dožitými svítidly.
Mobiliář v centru města je rozmístěn poměrně nahodile a nevhodně, navíc jsou jednotlivé prvky mobiliáře různého stáří, z odlišných materiálů i různorodého stavu a kvality. Stromy vysázené po obvodu náměstí již dožívají a navíc jsou poškozeny necitlivým redukčním řezem, čtyři robustní jasany u morového sloupu jsou taktéž v pokročilém věku a v letních měsících navíc výrazně zastiňují tuto dominantu náměstí. Předkládaný projekt reaguje na všechny výše uvedené skutečnosti, tedy vysokou poptávku po kvalitním veřejném prostranství a špatný stavebně technický stav současného středu města Mohelnice. Předmětem projektu je celková revitalizace Náměstí Svobody a navazující ulice S.K.Neumanna.

Pro předkládaný projekt byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí. Byla zpracována i projektová dokumentace pro stavební povolení. Vydání stavebního povolení se předpokládá v září 2010.

Majetek, který je předmětem předkládaného projektu, je ve vlastnictví žadatele. Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel má na dobu realizace i udržitelnosti zajištěny vlastnické vztahy k místu a předmětu projektu. Na majetek není uvaleno zástavní právo.

Mezinárodní spolupráce

Není.

Partneři

Svazek obcí Mikroregion Mohelnicko, Městské kulturní středisko.

Realizátor projektu

Název: Město Mohelnice

IČ: 00303038

Ulice: U Brány 2

Město: Mohelnice

PSČ: 789 85

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Miroslava Groharová, groharovam@mohelnice_cz, tel.: 583452156

WWW: http://www.mohelnice.cz

Fotogalerie

vizualizace
vizualizace