Revitalizace centra obce Kvasice a zámeckého parku

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01026

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. září 2010 až 17. září 2010

Popis projektu

Písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

podle § 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce

 

1.   Preambule

 

            Tato Výzva je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení  podle § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na veřejnou zakázku   „Revitalizace centra obce Kvasice a zámeckého parku“  na stavební práce.

 

2.   IDENTIFIKACE ZADAVATELe

Název zadavatele:   Obec Kvasice

Sídlo:                          nám. A.Dohnala 18, 768 21 Kvasice

Právní forma: územně samosprávný celek

Zastoupená:              Lubomír Musil – starosta

IČ:                               002 87 385

DIČ:                            CZ002 87 385

 

2.1.        KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace předmětu zadávacího řízení  CPV 45213316-1

 

2.2.        PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Předpokládaná cena veřejné zakázky činí  8.900.000 Kč bez DPH.

 

2.3.        POPIS Předmětu VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

            Předmětem veřejné zakázky je revitalizace náměstí A.Dohnala v obci Kvasice spočívající v obnově a úpravě  ploch náměstí tj. vybudování zpevněných ploch včetně napojení dešťové kanalizace na stávající kanalizační řad, výměny 26 ks veřejného osvětlení a obnově zámeckého parku.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty (stavebním objektem se rozumí ucelená samostatná část stavby definovaná projektovou dokumentací – pod pojmem stavební objekt se rozumí i případný provozní soubor).

 

Členění stavby

SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 02 -  Kanalizace

SO 03 – Veřejné osvětlení

SO 04 – Mobiliář

SO 05 – Obnova zámeckého parku

 

3.   POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

3.1.        kvalifikace dodavatele

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 odst. 1 zákona):

 

3.1.1.    splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona

3.1.2.    splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

3.1.3.    splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle §

55 zákona 

3.1.4.    splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona

 

4.   Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady

 

4.1.        Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nevyžaduje.

 

4.2.        Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje rovněž prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 předložením těchto dokladů:

Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a spojení na kontaktní osobu objednatele. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na nejméně 2 stavební zakázky na stavební práce v oboru rekonstrukce chodníků nebo rekonstrukce veřejných prostranství, kde hodnota stavby činila minimálně 8 mil. Kč bez DPH každé z nich.

Zadavatel prokázání technických kvalifikačních předpokladů vyžaduje předložením certifikátů vydaných podle českých technických norem akreditovanou osobou řady CSN EN ISO 9000  nebo rovnocenné certifikáty vydané v členském státě EU.

 

5.   způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

 

5.1.        ZÁKLADNÍ hodnotící KRITérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

 

Celková nabídková cena včetně DPH                                          60 %

Sankce za nedodržení termínu předání díla v Kč/den                 20 %

Sankce za neodstranění vad ve stanoveném

termínu v Kč/den                                                                             20 %

 

6.   Lhůta pro podání nabídEk

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.9. 2010 v 10.00 hod.

 

6.1.        Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu: Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno.

Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Mgr. Miloš Rozmánek, elektronická adresa rovikosro@seznam_cz, tel. 605 220 220.

 

 

7.   Zadávací dokumentace

 

7.1.        Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno, kontaktní osoba Mgr. Miloš Rozmánek, tel: 605 220 220. Zadávací dokumentaci je třeba si vyžádat telefonicky a následně písemně.

 

7.2.        Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vyžádání dokumentace doručené v této lhůtě je považováno za řádné.

Zájemcům, kteří si zadávací dokumentaci vyžádají po uplynutí stanovené lhůty nebude zadávací dokumentace vydána.

 

7.3.        Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace

Za poskytnutí zadávací dokumentace požaduje zadavatel úhradu nákladů na reprografické práce ve výši 4.000 Kč bez DPH. Zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze osobně na určené adrese.  

Veškeré ostatní nezbytné údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

 

 

Dne 2.9. 2010

                                                                            

 

 

 

 

           Jiřina Rozmánková

                                                           Roviko s.r.o.

                                                           společnost pověřená výkonem

                                                           zadavatelských činností                                                                 

             

 

Realizátor projektu

Název: Obec Kvasice

IČ: 00287385

Ulice: nám. A.Dohnala 18

Město: Kvasice

PSČ: 768 21

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Lubomír Musil, podatelna@kvasice_cz, tel.: 573358011