Revitalizace autobusových nádraží ve Šternberku

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/18.00975

Celkové způsobilé výdaje: 20 645 524,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2009 až 31. prosinec 2013

Popis projektu

Projekt je v souladu s Regionálním opračním programem Střední Morava, prioritní osou 1 - Doprava, oblastí podpory 1.2 Veřejná doprava, podoblastí podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky.Realizací projektu dojde zcela ke splnění cíle podoblastí podpory a to výstavbou přestupního terminálu, zastávek veřejné dopravy na ul. Nádražní/Věžní, revitalizací zastávek na ul. Dvorská. Vznikne tak kvalitní a spolehlivý systém veřejné dopravy ve městě a v celém regionu Šternberska. Výsledky projektu povedou ke zkvalitnění životní úrovně obyvatel ve svém komplexu. Projekt je svými aktivitami též v souladu s aktualizovaným prováděcím dokumentacem ROP Střední Morava.Projekt je podporován napříč politickým spektrem a vede ke splnění Záměru bezbariérové trasy městem z roku 2006, jehož cílem je propojit nejdůležitějších části města a instituce trasou přístupnou pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace, součástí záměru je i řešení bezbariérových úprav přednádražních prostor jak  na ul. Nádražní/Věžní tak na ul. Dvorská. Tento záměr byl též schválen dne 26.6.2006 Vládním výborem pro zdravotně postižené v Praze. Dále je projekt v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Šternberk z dubna roku 2007 a to konkrétně prioritní osou 1 Technická a dopravní infrastruktura, prioritní osou 3 Životní prostředí a prioritní osou 6 Vzdělání, sport, kultura, volný čas, kvalita života. Projekt je provázán se všemi těmito prioritními osami a svými jednotlivými částmi naplňuje podstatu těchto prioritních os.

Projekt výstavby nového autobusového nádraží na ul. Nádražní/Věžní má vazbu na plánovaný projekt Českých drah a to vybudování nové odbavovací haly a dále vazbu na plánovaný projekt soukromého investora na výstavbu nového obchodního centra v blízkosti nádraží. Projekt revitalizace autobusového nádraží na ul. Dvorská navazuje na plánovanou realizaci schváleného záměru bezbariérových tras městem Šternberk. Toto nádraží se nachází v blízkosi gymnázia a slouží též jako hlavní přístupový bod do centra města Šternberk. V období roku 2011 až do konce roku 2013 bude realizována výstavba a revitalizace obou projektových záměrů.Na konci roku 2013 bude závěrečné vyhodnocení akce a finanční ukončení projektu.

 

Cíle projektu

Cílem je výstavba nového přestupního terminálu na ul. Nádražní/Věžní s novými zastávkami veřejné dopravy a dále revitalizace stávajícího autobusového nádraží na ul. Dvorská,(výstavba sociálního zázemí, bezbariérové úpravy přístupových cest a nástupišť) což povede ke zvýšení komfortu cestujících ve svém komplexu prostřednictvím zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury . Výstupy projektu budou mít pozitivní vliv jak pro obyvatele města a okolních obcí tak i pro návštěvníky města, neboť dojde k vytvoření kvalitního a spolehlivého systému veřejné dopravy.

Průběh

V průběhu roku 2009 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. V roce 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí. V roce 2010 je zpracována žádost o dotaci, projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a provedena administrace výběrového řízení na dodavatele stavby.
V období roku 2011 až do konce roku 2013 bude realizována výstavba a revitalizace obou projektových záměrů.Na konci roku 2013 bude závěrečné vyhodnocení akce a finanční ukončení projektu.
Obsahem projektu je výstavba nového autobusového nádraží na ul. Nádražní/Věžní a částečná rekonstrukce autobusového nádraží na ul. Dvorská ve městě Šternberk. Cílem je v rámci řešení autobusového nádraží na ul. Nádraží/Věžní vybudování nového terminálu pro přestup mezi autobusovou a vlakovou dopravou s cílem zlepšení dostupnosti a podmínek veřejné dopravy. V rámci revitalizace autobusového nádraží na ul. Dvorská dojde k výstavbě sociálního zázemí v nyní neužívaných prostorách sousedící nemovitosti v majetku města Šternberka. Součástí projektu jsou bezbariérové úpravy budovaného sociálního zázemí, autobusových stanovišť a souvisejícího vybavení přístupových cest. Revitalizací bude dosaženo odpovídajícího standardu pro přepravu osob. Výstupy projektu budou mít pozitivní vliv jak pro obyvatele města a okolních obcí tak i pro návštěvníky města, neboť dojde k vytvoření kvalitního a spolehlivého systému veřejné dopravy.
Město Šternberk bude zodpovědno v provozní fázi za udržení výsledků projektu a to krytím provozních výdajů z rozpočtu města spojených s údržbou obou autobusových nádraží.Vzhledem k tomu, že tato veřejná prostranství budou sloužit potřebám veřejné dopravy, není zde obava z toho, že by projekt nebyl životaschopný po dobu udržitelnosti projektu. Výstupy projektu povedou ke zkvalitnění životní úrovně obyvatel ve svém komplexu.

Realizátor projektu

Název: Město Šternberk

IČ: 00299529

Ulice: Horní náměstí 16

Město: Šternberk

PSČ: 78501

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Tomáš Němčic, nemcic@sternberk_cz, tel.: 585086212

WWW: http://www.sternberk.eu