REkonstrukce silnice III/37745 a III/37746 Otaslavice

Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/18.01006

Celkové způsobilé výdaje: 17 161 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. srpen 2010 až 31. prosinec 2010

Popis projektu

Stavba je na úseku silnice III. třídy č. 37745 a č. 37746, která zajišťuje dopravní obslužnost v obci Otaslavice a je přímým napojením obce Otaslavice na rychlostní komunikaci R46. Otaslavice se nacházejí v Olomouckém kraji, v okrese Prostějov, mezi Prostějovem a Vyškovem, asi 11 km jižně od Prostějova. Silnice má v rekonstruovaném úseku význam regionální, místní, rekreační a hospodářsko-zemědělský.Projekt řeší stavební úpravy silnic III/37745 prov. stan. 2,0944-2,973 a III/37746 prov. stan. 1,8366-2,42800 v obci Otaslavice. Jedná se o rekonstrukci povrchu stávající vozovky silnic III/37745 a III/37746 V délce úpravy 1,470 km. Šířka vozovky mezi obrubami bude 6,00 m. Vozovka nebude z prostorových důvodů rozšiřována v obloucích. Budou upraveny poloměry v připojení silnice III/37745 na Myslejovice. V návaznosti na tento projekt obec Otaslavice realizuje svůj projekt (obrubníky,jednostranný chodník, podélná stání, autob. zálivy vč. nástupiště, ..) jako 2.část integrovaného projektu..

Cíle projektu

Cílem projektu Rekonstrukce silnice III/37745 a III/37746 Otaslavice je rekonstrukce stávající komunikace, která je vyvolaná jejím nevyhovujícím technickým stavem. Stávající vozovka bude rozfrézována do hloubky 150mm v celé délce úpravy a v šířce 5 m (mimo 0,6 m širokých pruhů kolem obrubníků). Rozfrézovaný povrch bude urovnán grejdrem do úrovně po zhutnění-120mm pod novou
niveletu komunikace (nadvýšení po provedení SROSM-H/1 předpokládáme 30 mm).
Odvodnění komunikace bude provedeno jejím podélným a příčným sklonem do nově budovaných vpustí. Vpusti
budou napojeny do stávající kanalizace povrchových vod. Množství odváděných povrchových vod se proti
stávajícímu stavu realizací stavby nezmění.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ: 70960399

Ulice: Lipenská 120

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Dagmar Vlková, vlkova@ssok_cz, tel.: 724 135 434

WWW: http://www.ssok.cz