Rekonstrukce mostu ev.č. 315-028 Leština

Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/15.00748

Celkové způsobilé výdaje: 50 890 715,50 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. listopad 2010

Popis projektu

Správa silnic Olomouckého kraje přistoupila k ekonomicky  výhodnější variantě demolici stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavbě nového.  Vybudováním nového mostu dojde k odstranění všech bodových závad, ke zlepšení směrového, výškového a šířkového uspořádání komunikace II/315 v řešeném úseku mostu. Dojde k oddělení provozu pro pěší, ke zlepšením výškových a šířkových parametrů komunikace, položením kvalitního živičného povrchu vozovky a vybudováním nových záchytným systémem, dojde ke zkvalitnění jízdy a zvýšení bezpečnosti. Rovněž dojde k omezení hluku, vibrací i exhalací v daném prostoru. Realizací projektu se zlepší odvedení povrchové vody z komunikace. 
Na začátku i konci úseku bude nový stav plynuje navazovat na stávající úseky komunikace. Délka úpravy komunikace je 99,87 m. Stávající vozovka bude mimo most a výkopy pro jeho spodní stavbu vyfrézovaná v tloušťce cca 100 mm. Na vyfrézovanou vozovku mimo most se bude klást nová ložná vrstva ACL 16 S v tl.50 mm a obrusná vrstva ACO 11S PMB v tl. 50 mm.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu Správy silnic Olomouckého kraje je zvýšení kvality dopravní infrastruktury rekonstrukcí mostu ev. č. 315-028 Leština, která odstraní rizikové místo na komunikaci II. třídy č. 315 a zvýší přepravní kapacitu tohoto mostu.
Z hlediska podporovaných aktivit výzvy č. 15 se jedná o odstranění nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy , odstraňováním bodových závad a úpravou nebezpečných úseků.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ: 70960399

Ulice: Lipenská 120

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Dagmar Vlková, vlkova@ssok_cz, tel.: 724 135 434

WWW: http://www.ssok.cz