Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu ve Vsetíně

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00503

Celkové způsobilé výdaje: 62 339 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2007 až 31. srpen 2010

Popis projektu

Základní potřebou, kterou projekt naplňuje, je zlepšení podmínek odborného vzdělávání ve strojírenských a automobilních oborech, zajišťovaného Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín.

Tento projekt počítá s částečnou rekonstrukcí stávajícího objektu dílen (dílenská hala B) a úplnou rekonstrukcí stávajícího objektu dílen (dílenská hala E) na odloučeném pracovišti školy ve Vsetíně na Bobrkách, ale především s vystavěním dvou nových objektů (dílenská hala F a správní a sociální objekt G) na tomtéž odloučeném pracovišti, které nahradí stávající objekt na odloučeném pracovišti na ulici 4.května, kde je dle statického posudku v havarijním stavu strop na obou podlažích a muselo by zde dojít k náročné rekonstrukci (v současné době statický posudek uložil provizorní zajištění stropu). Do nově vybudovaných objektů dílen v areálu odloučeného pracoviště Vsetín ? Bobrky budou přemístěny dílny, ve kterých se v současné době připravují žáci stavebních, dřevozpracujících, elektrotechnických,strojírenských a interdisciplinárních oborů (270 žáků). Žáci těchto oborů se díky realizaci tohoto projektu budou moci připravovat ve výrazně lepších podmínkách, než tomu bylo doposud.

Uvedeným přesunem dílen dojde k centralizaci dílen praktického vyučování Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín na odloučené pracoviště Vsetín - Bobrky, které tak zastřeší odborný výcvik 540 žáků ze všech technických oborů, kterým škola vyučuje. Potřebnost tohoto projektu vyplývá také z požadavků zaměstnavatelů, kteří žádají kvalitně připravené absolventy, ale i z požadavků Zlínského kraje, který má zájem na zatraktivnění těchto perspektivních oborů v očích rodičů, žáků a veřejnosti.

Po ukončení investiční fáze budou prostory předány do provozu a bude v nich zahájena pravidelná výuka studentů, včetně výuky vysoce specializovaných znalostí a dovedností, které pak budou moci studenti využívat v samotné odborné praxi a při dalších aktivitách.

V nově rekonstruovaných a dobudovaných prostorách budou probíhat akce, které poslouží jako iniciační prvek pro zaujetí a zvýšení zájmu cílové skupiny žáci devátých tříd základních škol ve Vsetíně a celé spádové oblasti a celkově ke zvýšení zájmu veřejnosti a renesanci strojírenství.

Cíle projektu

Předkládaný projekt Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu ve Vsetíně si klade za cíl posílit vzdělávací infrastrukturu a vzdělávání ve Zlínském kraji vybudováním regionálního centra odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu ve Vsetíně. Realizovaná investice přispěje ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a úrovně vzdělávání v předmětných oborech (zejména strojírenství a automobilový průmysl) ve Zlínském kraji.

V realizační fázi projektu dojde k částečné rekonstrukci stávajícího objektu dílen (dílenská hala B) a úplné rekonstrukci objektu dílen (dílenská hala E) a k výstavbě dvou nových objektů. Do nově vybudovaných objektů budou přemístěny dílny, ve kterých se v současné době připravují žáci stavebních, dřevozpracujících, elektrotechnických, strojírenských a interdisciplinárních oborů. Zároveň dojde k vybavení dílenských objektů moderními technologiemi a vzdělávacími pomůckami.

Celkovým výstupem projektu je nově dobudované SOP Bobrky s odstraněnými bariérami. Středisko se stane moderním prostorem pro výuku a vzdělávání studentů a umožní získávání zkušeností, které jsou důležité pro začlenění absolventů do praxe. Významným prvkem projektu je osazení nových moderních výukových strojů a technologií pro výuku strojírenských oborů, zejména CNC strojů. Za důležitou součást produktu je nutno považovat vybudování zázemí pro studenty i pedagogy. To jim zajistí důstojné a bezpečné prostředí pro přípravu k výuce.

Pro školu bude mít realizace projektu obrovský význam vzhledem k možnostem zkvalitnit a rozšířit výuku, umožnit nácvik praktických dovedností v bezpečných prostorách a na moderních CNC strojích. To přispěje ke zvýšení jejího kreditu v oblasti odborného vzdělávání, zvýšení zájmu o dané obory a rovněž ke zvýšení zájmu pedagogů o práci v této škole. Bude možno realizovat nové aktivity a projekty a následně sdílet informace s pedagogy a odborníky z jiných škol či přímo z praxe.

Partneři

Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně

Realizátor projektu

Název: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

IČ: 13643878

Ulice: Benátky 1779

Město: Vsetín

PSČ: 755 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Marek Wandrol, info@sosvsetin_cz, tel.: 571 436 401

WWW: http://www.sosvsetin.cz