Modifikované platby

Nezatěžovat rozpočty příjemců při financování projektů z Regionálního operačního programu Střední Morava byl hlavní důvod vzniku nového, tzv. modifikovaného, systému plateb.

Infoleták: Modifikované platby

 

Příjemci si mohou vybrat způsob, jak budou chtít peníze z Úřadu Regionální rady zasílat na své účty. V praxi mají na výběr ze dvou variant. První (varianta typu A) je shodná se starým modelem proplácení. Příjemci byla schválena dotace, po doložení nezbytných příloh Úřad Regionální rady připravil k podpisu smlouvu a příjemce mohl začít realizovat. Potíž byla v tom, že na předfinancování projektu musel mít buď vlastní peníze, nebo si musel půjčit v bance. Peníze byly vypláceny za vynaložené výdaje na základě doložení již proplacených faktur. S příchodem hospodářské krize začaly být banky ve svém přístupu k půjčování peněz obezřetnější a někteří příjemci začínají mít s předfinancováním problémy. Od poloviny loňského roku úřad proto je příjemci umožněno využívat i nový systém plateb (platba typu B), který nevyžaduje úhradu výdajů ještě před předložením žádosti o platbu.

Typ platby si příjemce může zvolit už ve fázi dopracování projektové žádosti, čili ještě před tím, než je projekt Výborem Regionální rady definitivně schválen k financování. Při nastavení finančního plánu nelze kombinovat pro jednu platbu obě varianty zároveň. Buď má příjemce ve svém rozpočtu rezervu na předfinancování projektu, a pak volí typ platby A, nebo rezervu nemá a v tom případě za předem určených podmínek volí typ platby B. V rámci harmonogramu projektu může mít zahrnuty oba typy plateb.  K tomu je  nutné si u České spořitelny založit vázaný účet (založení, transakce i výpisy z účtu jsou poskytovány zdarma). V zadávací dokumentaci na dodavatele stavby by potom příjemce měl zohlednit potřebnou délku splatnosti faktur (úřad doporučuje splatnost faktur 3 měsíce) a tuto lhůtu zanese i do smlouvy s dodavatelem. V případě, že se bude jednat o projekt do 10 milionů korun dotace, je možné žádat o platbu jednomu dodavateli v minimální výši 3,5 milionu korun (výše jedné faktury). U projektu nad 10 milionů korun dotace, musí být platba jednomu dodavateli v minimální výši 7,5 milionů korun (výše jedné faktury). Podmínka maximálně čtyř plateb ročně zůstává zachována. Příjemce musí ve výběrovém řízení, pokud chce využít platbu typu B, s uvedenými podmínkami počítat. Dodavatel může vystavit fakturu až na základě odvedené práce.

Fakturu vystavenou dodavatelem příjemce zkontroluje a předá v podobě žádosti o platbu na Úřad Regionální rady. Ten ji standardně zadministruje a následně vystaví, tzv. avízo bance k platbě, které příjemce doplní o detaily k jednotlivé platbě - faktuře. Po odsouhlasení avíza  příjemce převede na svůj vázaný účet svůj podíl spolufinancování projektu a předá bance příkaz k úhradě na celou částku.

Úřad po doplnění a kontrole zasílá avízo bance, která provede kontrolu souladu avíza s příkazem k úhradě od příjemce.  Po této kontrole banka převádí na účet příjemce i odpovídající výši dotace z účtu Regionální rady a společně s podílem spolufinancování příjemce provádí úhradu faktury na účet dodavatele. Bankovní výpisy z účtu jsou zasílány příjemci i úřadu zdarma.

Při plánování systému plateb je třeba vždy zvážit obě varianty. Každý projekt i příjemce má individuální charakter, a proto je třeba dobře naplánovat každý krok dopředu. Ušetříte si tím spoustu času a energie.

 

NA CO NEZAPOMENOUT:

·         Typ platby plánujte již v předstihu, tvoří součást finančního harmonogramu Smlouvy o poskytnutí dotace
·         Dodavatele stavby informujte v platebních podmínkách již při výběrovém řízení
·         Buďte důslední při zpracování podkladů pro platbu
·         Plánujte kontrolu na stavbě a administrativní kroky tak, abyste stihli provádět úhradu svému dodavateli včas