Žadatel

bro__ura2.jpg Žadatel je subjekt, který je oprávněný žádat řídicí orgán o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci výzvy k předkládání projektových záměrů, a to formou zpracování a následného předložení projektového záměru včetně příloh. Žadatelem může být hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejný nebo soukromý). Žadatel se stává příjemcem dnem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo okamžikem zahájení realizace projektu, a to i za předpokladu, že tento okamžik nastane dříve než uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.


Potřebujete-li odpovědět otázky týkající se týkající se ROP Střední Morava, pak můžete využít formulář pro odeslání dotazu.