Vybudování cyklostezky Radslavice – Grymov v trase Jantarové stezky

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5 200 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 27. březen 2012

Lhůta pro podávání nabídek:
10. duben 2012 10:00

Název zadavatele: Obec Radslavice

Sídlo zadavatele:
Na Návsi 103, 75111 Radslavice

IČ zadavatele: 00301884

DIČ zadavatele: CZ00301884

Kontaktní osoba:
Stanislav Jemelík, starosta

Telefon: 581 202 894

E-mail: obec@radslavice_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
JUSTITIA, s. r. o. se sídlem 28. října 1142/168, 70900 Ostrava. Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Křesálek, tel.: +420 603 430 773, justitia@justitia_cz.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba části regionálně významné stezky pro bezmotorovou dopravu Jantarová stezka za účelem propojení obcí Radslavice a Grymov, a to dle zadávacích podmínek.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Zahájení prací: 1. 5. 2012.
Dokončení prací: do 31. 11. 2012.

Místo dodání / převzetí plnění:

Radslavice

Hodnotící kritéria:

viz zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz kvalifikační dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:

viz zadávací dokumentace

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

viz zadávací dokumentace

Další podmínky pro plnění zakázky:

viz zadávací dokumentace

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
2. Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Na pozdější podání žádosti o dodatečné informace nebude zadavatel brát zřetel.
3. Žádost lze zaslat i emailem.
4. Zadavatel poskytne dodatečnou informaci bez zbytečných odkladů všem dodavatelům, kterým poskytl zadávací dokumentaci nebo kterým zaslal výzvu k podání nabídky.
5. Zadavatel může poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
6. V odpovědi na dotaz zadavatele uvede i úplné znění dotazu.
7. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám všem osloveným dodavatelům.

Soubory ke stažení