Troubky - nový chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici Záhumení II

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3 420 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 7. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
18. září 2015 09:00

Název zadavatele: Obec Troubky

Sídlo zadavatele:
Dědina 286/29, 751 02

IČ zadavatele: 00302104

DIČ zadavatele: CZ00302104

Kontaktní osoba:
Mgr. Radek Brázda

Telefon: +420 737 260 606

E-mail: podatelna@troubky_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Bc. Iva Dokoupilová tel.: +420 724 035 099 e-mail: dokoupilova@bmasistent_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem projektu jsou stavební práce v rámci zakázky malého rozsahu mimo režim zákona.

Projekt se zabývá revitalizací lokalit v intravilánu obce Troubky.

a)       Nový chodník v ulici Dědina: Předmětem projektu je nový chodník v ulici Dědina, vedený od Základní školy po křižovatku s ulicí Sadová I a dále po zpevněné ploše parkoviště směrem ke hřbitovu. Chodník zajišťuje možnost pohybu chodců podél hlavní komunikace i možnost bezpečnějšího přecházení krajské silnice po navrženém přechodu pro chodce i ulici Sadová v místě pro přecházení.

b)       Rekonstrukce komunikace v ulici Záhumení II: Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace v ulici Záhumení II. Stávající konstrukce (živičná penetrace) je konstrukčně nevyhovující, se značným poškozením pojezdem vozidel i povětrnostními vlivy. Úpravy vozovky spočívají ve vybourání stávající konstrukce včetně výměny podloží z důvodu výskytu nevhodných namrzavých materiálů.

Součástí stavby je zpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí, sloužící pro manipulaci s převážně drobnou hasičskou technikou.

 

Účelem navržené rekonstrukce (stavební úpravy) MK je odstranění stávající vozovky a její nahrazení standardní konstrukcí, vyhovující jak z hlediska potřeb místní dopravy, tak i z hlediska bezpečnosti provozu.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Lhůta podání nabídky - 18. 9. 2015 9:00 hod
Realizace zakázky - nejpozději do 15.12.2015

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Troubky

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci - ve smlouvě o dílo.Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení