Technický dozor stavby: „Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A“

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 200 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 26. červen 2014

Lhůta pro podávání nabídek:
7. červenec 2014 10:00

Název zadavatele: Olomoucký kraj

Sídlo zadavatele:
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ zadavatele: 60609460

DIČ zadavatele: CZ60609460

Kontaktní osoba:
Jakub Procházka, DiS.

Telefon: 585508835

E-mail: j.prochazka@kr-olomoucky_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 585508847 hejtman@kr-olomoucky_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je provedení inženýrské činnosti investora – výkon technického dozoru stavby (TDS) – při realizaci stavby „Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A“, jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací a uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby.

Stručný popis stavby

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu A Domova seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace, Švabinského 403/3, Olomouc v panelové technologii, který má 4 nadzemní podlaží. V současné době je zde poskytována sociální služba chráněné bydlení, která bude poskytována i po realizaci projektu.

V rámci projektu, z důvodu nevyhovujícího současného stavu, dojde ke stavebním úpravám 59 bytových jader a hygienických zázemí v obytných buňkách tak, aby více naplňovaly současné požadavky zařízení na provoz a poskytování sociálních služeb pro seniory a pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále budou provedeny nezbytné, navazující práce (výměna stoupaček vody, kanalizace, zařizovacích předmětů, potrubí VZT, rozvody elektroinstalace, výměna podhledů, podlah a další). Součástí zakázky je nezbytné vybavení.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 14. 7. 2014
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: 28. 5. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:

Místem plnění je areál Domova seniorů POHODA Chválkovice.

Hodnotící kritéria:

Nabídky budou hodnoceny podle celkové nabídkové ceny včetně DPH.
Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou včetně DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie (tzn. není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny),
b) výpis z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to ve formě prosté kopie (tzn. není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny),
c) čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů,
d) seznam pracovníků, kteří se budou podílet na výkonu TDS s vyznačením osob vlastnících autorizaci v oboru pozemní stavby; v seznamu pracovníků budou uvedeni zástupci v době neschopnosti řádného pracovníka vykonávajícího TDS s vyznačením osob vlastnících autorizaci v oboru pozemní stavby,
e) seznam min. 3 obdobných pozemních staveb za poslední 3 roky s investičními náklady min. 12 mil. Kč bez DPH, na kterých uchazeč výkon technického dozoru vykonával, nebo vykonává.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

V nabídce bude uvedena kontaktní osoba uchazeče, a to včetně kontaktní adresy, e mailové adresy a telefonního čísla.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka bude předložena v písemné podobě v českém jazyce.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (proplacení závěrečné platby příjemci projektu – Olomouckému kraji), tj. odepsání z účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava – poskytovatele dotace, nejméně však do 31. 12. 2024:
1. uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
2. umožnit poskytovateli dotace (Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava) nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
3. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
4. umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
5. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příkazník dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení žádosti bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků.

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení

Výsledek zadávacího řízení: zadáno

Název dodavatele: Ing. Aleš Hanák

IČ dodavatele: 76170730

Sídlo dodavatele: Trávníky 441, 798 26 Nezamyslice

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Aleš Hanák