Statistické šetření

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 395 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 17. březen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
20. duben 2015 09:00

Název zadavatele: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Sídlo zadavatele:
Kladská 1, 787 01 Šumperk

IČ zadavatele: 68923244

DIČ zadavatele: -

Kontaktní osoba:
PhDr. Jan Závěšický

Telefon: +420 776 754 444

E-mail: zavesicky@jesenikytourism_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
PhDr. Jan Závěšický, +420 776 754 444, zavesicky@jesenikytourism_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je služba - statistické šetření a monitoring mediálních výstupů Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

do 31. 12. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:

Sídlo zadavatele: Kladská 1, 787 01 Šumperk

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
V rámci ekonomické výhodnosti nabídky zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria:
1) Celková nejnižší nabídková cena bez DPH – 60%
2) Kvalita nabízeného plnění – 40%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů
- profesních kvalifikačních předpokladů
- technických kvalifikačních předpokladů
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.
Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Technické kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii níže uvedených dokladů:
1. Seznam minimálně 3 významných obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za významnou obdobnou dodávku se považuje dodávka odpovídající předmětu plnění, tj. dodávka výzkumu formou skupinových diskusí, jehož cena je minimálně 310 000,- Kč bez DPH. Součástí seznamu bude u každé uvedené zakázky, popis předmětu zakázky, cena bez DPH, doba realizace zakázky od - do, jméno a příjmení, telefonní číslo a emailová adresa na pověřenou osobu subjektu, pro který byla dodána.
Vítězný uchazeč předloží zadavateli na jeho případnou výzvu před podpisem smlouvy, v zadavatelem stanovené přiměřené lhůtě, doklady o uskutečněných dodávkách, jimiž prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. Tento doklad bude mít podobu:
a) osvědčení vydaného veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
b) osvědčení vydaného jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
c) smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč vyplní Krycí list (příloha č. 1 zadávací dokumentace), jehož součástí jsou identifikační údaje uchazeče, osoba oprávněná za uchazeče jednat a kontaktní osoba uchazeče.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka bude v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Uchazeči nabídku předloží v jednom originále a prosté kopii v písemné - tištěné formě. Uchazeči svou nabídku zajistí proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky a všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslují vzestupnou číselnou řadou.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami ROP NUTS II Střední Morava. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Uchazeč je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě. Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Zadavatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Uchazeč má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři. Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat dodavatele řádně uchovávat originály všech dokladů souvisejících s plněním zakázky minimálně do 31. 12. 2025, pokud český právní řád (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) nestanovuje lhůtu delší.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu pověřené osoby (písemně, nebo elektronicky). Telefonické dotazy nebudou akceptovány. Žádost o dodatečné informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče, tj. název/firmu uchazeče, IČ, doručovací adresu, email a telefon. Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky sdělí zadavatel odpověď i se zněním původního dotazu bez zbytečného odkladu všem uchazečům.
V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel prostřednictvím pověřené osoby současně všem potencionálním dodavatelům, případně podle charakteru informace musí být přiměřeně prodloužena lhůta k podání nabídky. V případě, že se v průběhu lhůty pro podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, zadavatel tuto změnu sdělí všem zájemcům a dále tuto změnu uveřejní stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového řízení.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení