Stálá muzejní expozice na zámku v Citově

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4 071 886 bez DPH

Datum vyhlášení: 13. srpen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
24. srpen 2015 13:00

Název zadavatele: Obec Citov

Sídlo zadavatele:
Citov čp. 14, 751 03 Brodek u Přerova

IČ zadavatele: 00301116

DIČ zadavatele: CZ00301116

Kontaktní osoba:
Jaromír Otáhal

Telefon: +420 602 514 361

E-mail: citov@mybox_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
JUDr. Zdeňka Šrámková +420 725 731 931 sramkova@bmasistent_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem projektu je zřízení stálé muzejní expozice obce Citov v objektu zámku Citov a vybudování naučné stezky obce přibližující pamětihodnosti a technické zajímavosti obce.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Stavební práce budou ukončeny nejpozději do 15.12.2015.

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Citov

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena hodnocena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů
b) profesních kvalifikačních předpokladů,
c) technických kvalifikačních předpokladů
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v níže požadovaném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení ze zadávacího řízení s uvedením důvodu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení