„REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V CITOVĚ III. ETAPA REKONSTRUKCE“

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3 423 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 15. říjen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
26. říjen 2015 09:00

Název zadavatele: Obec Citov

Sídlo zadavatele:
Citov čp.14, 751 03 Brodek u Přerova

IČ zadavatele: 00301116

DIČ zadavatele: CZ00301116

Kontaktní osoba:
Jaromír Otáhal

Telefon: +420 602 514 361

E-mail: obeccitov@email_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Jaromír Otáhal, +420 602 514 361, obeccitov@email_cz

Popis předmětu zakázky:

Účelem stavby je dokončení celkové rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku pro účely rekreace a oddychu jako veřejné prostranství, a přístupových zpevněných komunikací. Stavba je III. etapou rekonstrukce zámeckého parku podle historicky dochovaného stavu. V rámci navrhovaného řešení budou v návaznosti na I. a II. etapu rekonstrukce parku parkové cesty, zděné oplocení a mobiliář. Bude obnovena přístupová komunikace k areálu parku.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Realizace zakázky bude ukončena nejpozději do 18. 12. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Citov

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci

Další podmínky pro plnění zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci

Související projekt(y):

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení

Výsledek zadávacího řízení: zadáno

Název dodavatele: GREEN PROJECT s.r.o.

IČ dodavatele: 27195783

DIČ dodavatele: CZ27195783

Sídlo dodavatele: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Lukáš Novotný