Revitalizace veřejných prostor v obci Velký Ořechov II.

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4 678 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 25. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
6. říjen 2015 15:30

Název zadavatele: Obec Velký Ořechov

Sídlo zadavatele:
Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov

IČ zadavatele: 00284637

DIČ zadavatele: CZ00284637

Kontaktní osoba:
Ing. Radek Chmela

Telefon: 776165504

E-mail: starosta@velkyorechov_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
RNDr. Roman Kašpar, +420 774 230 210, kaspar@luhacovskezalesi_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky „Revitalizace veřejných prostor v obci Velký Ořechov II.“ je komplexní řešení veřejných ploch v centru obce Velký Ořechov v návaznosti na předchozí realizovaný projekt. Řešení spočívá v celkové obnově prostoru místní komunikace vedoucí od mateřské školy ke hřbitovu, výstavbě chodníku podél této komunikace a vybudování veřejného osvětlení u chodníku. Stávající přístupové plochy ke kostelu sv. Václava budou revitalizovány a doplněny novými pěšími komunikacemi napojenými na stávající přístupové komunikace. Okolo kostela bude zároveň revitalizována stávající a doplněna nová zídka, která brání sesuvům zeminy na komunikaci pod kostelem v případě dešťů.

Projekt dále reaguje na nedostatek parkovacích kapacit v obci v místech, kde je zvýšená potřeba parkování, a to u mateřské školy, kostela a u hřbitova. Budou vybudována parkovací stání, která jsou potřebná z hlediska dostačující obslužnosti dopravy a jsou nutná k pokrytí potřebnosti, aby automobily nepostávaly mimo vyznačené parkovací stání. Prostředí bude doplněno vhodným mobiliářem ve formě laviček, odpadkových košů a psích toalet.

 

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 60 dnů od zahájení realizace s ohledem na vázanost na dotaci z ROP Střední Morava.

Místo dodání / převzetí plnění:

K.ú. Velký Ořechov

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení