„Revitalizace veřejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II. etapa"

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 6 941 121 bez DPH

Datum vyhlášení: 22. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
12. říjen 2015 09:00

Název zadavatele: Obec Hutisko-Solanec

Sídlo zadavatele:
Hutisko-Solanec 512, 756 62

IČ zadavatele: 00303836

DIČ zadavatele: CZ 00303836

Kontaktní osoba:
Ing. Vladimír Petružela

Telefon: +420 571 644 180

E-mail: starosta@hutisko-solanec_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing.Monika Medková VIOLETTE, s.r.o. Tovární 42A 779 00 Olomuc tel.:+420 585 242 713 monika.medkova@violette-sro_cz

Popis předmětu zakázky:

 

Předmětem stavby je revitalizace veřejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II. Etapa.

 

Jde o revitalizaci chodníků a zpevněných ploch a úprav komunikací v návaznosti na centrum obce Hutisko-Solanec a sloužících pro přístup a dopravní obsluhu k zařízením a objektům veřejné infrastruktury, v přilehlých sídelních části zástavby rodinných a bytových domů.

 

Součástí projektu jsou úpravy klidových zón, a řešení bezpečnostních hledisek pro užívání všech účastníků, včetně osob s omezenou schopností pohybu, řešení ploch pro parkování osobních automobilu, dopravní obslužnost hromadné přepravy školních a předškolních dětí v rámci organizované výuky a včetně bezbariérového propojení budovy a areálu pro volnočasové aktivity, úpravy ploch ozelení s řešením odpočinkových a relaxačních míst s výsadbou zeleně.

 

Veškeré nově navrhované chodníky jsou řešeny bezbariérově. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených je v souladu s příslušnými normami a vyhláškami.

 

Součástí projektu je také úprava dotčených stávajících inženýrských sítí / kanalizační poklopy, poklopy přípojek sítí, poklopy uličních vpusti pro odvádění srážkových vod z komunikaci a chodníku, řešení přechodů pro chodce včetně jejich osvětlení a celkové dopravní značení jak na povrchu komunikací tak i svislými dopravními značkami.

 

 

 

Objekty:

 

SO.001 Demolice - Příprava území,

 

SO. 01 Komunikace pro pěší s omezením dopravy pro dopravní obsluhou,

 

SO. 02 Chodníky - zámková dlažba šeda a úpravy schodiště venkovního,

 

SO.03 Chodník - zámková dlažba šeda,

 

SO. 04 Komunikace – asfaltový povrch,

 

SO. 05 Rozšíření ploch komunikací

 

SO. 06 Úpravy po zbourání oplocení,

 

SO. 07 Veřejné osvětlení,

 

SO. 08 Úpravy ploch zeleně a relaxační plochy - sadové úpravy,

 

SO .09 Plocha kolem památného stromu,

 

SO .10 Dopravní značení, k.ú. Solanec pod Soláněm a Hutisko, obec Hutisko-Solanec

 

 

 

Kapacita stavby:

 

SO.001 Demolice:

 

Demontáž stávajícího oplocení sloupky a pletivové rámky 83,0 bm

 

Bourání podezdívky plotové a opěrné zídky 83,0 bm

 

SO.01, Komunikace pro pěší s omezením dopravy pro dopravní obsluhou ,

 

Zámková dlažba ,betonová s bezpečnostními doplňky,tl.80mm 333 m2

 

Zámková dlažba ,betonová červená s bezpečnostními doplňky,

 

tl.80mm 13 m2

 

Oboustranný obrubník chodníkový 10/25 188 mb

 

Odstranění asfaltové plochy komunikace /pěší zóna/ 385 m2

 

SO.02 Chodníky, zámková dlažba šeda 60 mm a úprava venkovních schodů

 

Zámková dlažba betonová přírodní tl.60mm 75 m2

 

Chodníkový obrubník 100/250 150 bm

 

SO.03 Chodníky ze zámkové dlažby

 

Zámková dlažba betonová přírodní tl.60mm 935 m2

 

Zámková dlažba červená tl.60mm pro nevidomé 85 m2

 

Silniční obrubník 150*250 *1000 obrubník 742 bm

 

Chodníkový obrubník 100/250 625 bm

 

Odstranění asfaltové vrstvy z chodníků (tl. do 100 mm) 470 m²

 

Řezání asfaltových ploch pro rozšíření chodníku 215 mb

 

Odstranění asfaltové vrstvy pro rozšíření chodníků 65 m²

 

Demontáž dlažby betonové 300/300 mm 1203 m2

 

SO. 04 Komunikace - asfaltový povrch

 

Úpravy komunikace - nová obrusná vrstva,

 

vč. vyrovnání stáv. podkladu 2921 m2

 

SO. 05 Rozšíření ploch komunikací

 

Rozšíření komunikací - nová konstrukce 600 m2

 

Výkopy 200 m3

 

Ohumusování tl. 100mm + zatrávněmí 950 m2

 

SO. 06 Úpravy po zbourání oplocení

 

Drenáže 110 mb

 

SO. 07 Veřejné osvětlení

 

Počet osvětlovacích bodů 4 kompletů

 

Délka kabelového připojení 85 mb

 

SO. 08 Úprava ploch zeleně a relaxační plochy

 

Plocha celkem 702 m2

 

Z toho štěrkové chodníky 73 m2

 

SO .09 Plocha kolem památného stromu

 

Opěrná a ohraničující zídka ............................. 1 celek

 

Plocha zeleně objektu SO.09 je zahrnuta do plochy objektu SO.O8

 

SO .10 Dopravní značení

 

Navazuje na dopravní obce dle pasportu dopravního značení. .......... 1 celek

 

 

 

 

 

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, která tvoří přílohu zadávací dokumentace

 

 

 

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území
– Solanec pod Soláněm: p.č. 442/12, 2226, 422/2, 442/106, 442/1
– Hutisko: p.č. 1399, 287/23, 287/43, 305/67, 287/45, 305/2, 1395/1

Související projekt(y):

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení

Výsledek zadávacího řízení: zrušeno

Odůvodnění:
Dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona: v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel zahájil zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona dne 21. 9. 2015. Přijímání a otevírání nabídek proběhlo 12. 10. 2015.
Zadavatel stanovil předpokládaný termín zahájení stavby na 15. 10. 2015 a nejzazší termín dokončení na stavby 23. 12. 2015.
V rámci platebních podmínek stanovil zadavatel, že veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jedné konečné faktury po předání díla.
S ohledem na skutečnou připravenost projekt k realizaci existuje reálné riziko, že fyzickou realizaci projektu nebude možné dokončit k 31. 12. 2015.
V případě, že by v průběhu realizace projektu nastaly objektivní okolnosti, na základě kterých nebude moci být projekt fyzicky ukončen k 31. 12. 2015, využil by zadavatel národních pravidel pro tzv. nedokončené projekty.
Realizaci projektu by v tom případě pokračovala i v roce 2016 se závazkem dokončit realizaci projektu do 31. 12. 2016 a to z vlastních zdrojů zadavatele.
V rámci dotace z ROP Střední Morava budou uhrazeny pouze způsobilé výdaje, které příjemce realizoval a uhradil do konečného data způsobilosti, tj. do 31. 12. 2015.
Veškeré další výdaje, realizované po tomto datu s cílem dokončit daný projekt, musí být uhrazeny z vlastních zdrojů příjemce a představují tak nezpůsobilé výdaje projektu.

Vzhledem k tomu, že již proběhlo přijetí nabídek a nelze již po tomto termínu měnit zásadním způsobem obchodní podmínky, rozhodl se zadavatel stávající řízení zrušit.