Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva – III. etapa

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 900 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 2. říjen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
13. říjen 2015 09:00

Název zadavatele: Obec Prostřední Bečva

Sídlo zadavatele:
Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva

IČ zadavatele: 00304221

DIČ zadavatele: Není plátce DPH

Kontaktní osoba:
Ing. Radim Gálik

Telefon: 571643230

E-mail: starosta@prostrednibecva_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, tel.: 573 034 265, email: mciservis@mciservis_eu.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je revitalizace stávajících zpevněných ploch (chodníků, komunikací a ploch) a terénní a sadové úpravy veřejných ploch v centru obce Prostřední Bečva.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Zahájení doby plnění: ihned po podpisu smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak
Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 10.12.2015

Místo dodání / převzetí plnění:

Prostřední Bečva

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena včetně DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

A. Základní kvalifikační předpoklady :
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady.
Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

B. Profesní kvalifikační předpoklady :
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – prostá kopie.
Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – prostá kopie.
Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů – prostá kopie:
a) Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: „Pozemní stavby“ a „Dopravní stavby“.
b) Úřední oprávnění dle zákona č. 200/1994 Sb., dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou činnost zabezpečuje, je-li to pro plnění veřejné zakázky nezbytné (výkon zeměměřických činností).

C. Ekonomická a finanční způsobilost :
Dodavatel předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané osobou/osobami oprávněnými jednat jménem či za dodavatele.

D. Technické kvalifikační předpoklady :
Dodavatel předloží seznam min. 3 stavebních prací obdobného charakteru (revitalizace veřejných prostranství) provedených a dokončených dodavatelem za posledních 5 let. V seznamu bude uveden rozsah (stručný popis dodávky), cena, doba (zahájení – ukončení), místo provedení stavebních prací obdobného charakteru. V seznamu bude dále uveden objednatel, pro kterého byly práce obdobného charakteru realizovány a kontaktní osobu.
Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
Minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavební prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud za posledních 5 let provedl min. 3 významné stavební práce obdobného charakteru – „revitalizace veřejných prostranství“, z nichž každá byla v objemu investičních nákladů min. 800 tis. Kč bez DPH a ke každé této stavbě doloží osvědčení objednatelů o řádném plnění.Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních, které musí být zpracováno dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka).
Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem „NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uchazeč je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
Dle pokynů ROP NUTS II SM musí uchazeč uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025:
a. uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
b. umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
d. umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je vybraný uchazeč dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv, nebo objednávek).

Další podmínky pro plnění zakázky:

Zadavatel stanovuje následující zadávací podmínky:
a. Zadavatel požaduje předložení barevných fotografií nebo prospektů velikosti A4 následujících předmětů dodávky: odpadkový koš, lavička, stojan na kola. Zadavatel dále požaduje u těchto předmětů dodávky předložení technického listu - v kopii.
b. Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Dodavatel v nabídce uvede seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění veřejné zakázky uskutečnit. Dodavatel využije přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Subdodavatelské zajištění zakázky, kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka nebude plněna subdodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtne nebo nevyplní. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaná uchazečem – osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel si v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele dotace ROP NUTS II Střední Morava vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o rozhodnutí o vyloučení uchazečů uveřejněním na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s Metodickým pokynem poskytovatele dotace ROP NUTS II Střední Morava vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo
a) požadovat po dodavateli, aby i písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady
b) zrušit výběrové řízení v souladu se závaznými pokyny poskytovatele dotace
c) zrušit výběrové řízení nejpozději však do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
d) zrušit výběrové řízení v případě nevydání rozhodnutí o přidělení dotace, nejpozději však do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodavatel je oprávněn dle § 49 odst. 1 zákona po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle zmocněná osoba dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to bez zbytečného odkladu ode dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zmocněná osoba současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a zároveň uveřejní na profilu zadavatele a stránkách poskytovatele dotace.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení

Výsledek zadávacího řízení: zadáno

Název dodavatele: Naryner Construction s.r.o.

IČ dodavatele: 28648269

DIČ dodavatele: CZ28648269

Sídlo dodavatele: Vidče 168, 756 53 Vidče

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Michal Kramoliš