REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5 415 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 7. říjen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
19. říjen 2015 07:30

Název zadavatele: Obec Nezdenice

Sídlo zadavatele:
Obec Nezdenice, Nezdenice 72, 687 32 Nezdenice

IČ zadavatele: 00291161

DIČ zadavatele: není plátcem

Kontaktní osoba:
Mgr. Libuše Bídová

Telefon: +420 736 235 599

E-mail: nezdenice@iol_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Michaela Horňáková, +420 774 230 210, dotace@regiozona_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky „REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“ je výstavba chodníků, lávky a rekonstrukce komunikace včetně revitalizace zeleně v centrální části obce Nezdenice. Rozsah řešeného území je přibližně dán přejezdem přes trať ČD u řeky Olšavy a okolím budovy obecního úřadu. Stavba se v celé svojí délce nachází v zastavěném území. V současné době jsou na zájmovém území stávající komunikace, chodníky, zeleň parková úprava a vodní tok.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) do 60 kalendářních dní od zahájení díla (stavebních prací).
Zhotovitel je povinen protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků do 60 kalendářních dní od zahájení díla (stavebních prací).

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Nezdenice.

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení