"Revitalizace tržiště v Moravském Berouně"

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2 042 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 16. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
29. září 2015 10:06

Název zadavatele: Město Moravský Beroun

Sídlo zadavatele:
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

IČ zadavatele: 00296244

DIČ zadavatele: CZ00296244

Kontaktní osoba:
Ing. Zdenka Szukalská, starostka města

Telefon: +420 554 773 120

E-mail: petr.otahal@morberoun_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
INVEST CZ a.s. Bc. František Suchý, předseda představenstva +420 585 000 310 zakazky@investcz_cz

Popis předmětu zakázky:

 

Účelem zakázky je nalézt nejvýhodnější nabídku na stavební práce spojené s revitalizací stávající plochy tržiště v Moravském Berouně, v centrální části města Moravský Beroun. Bližší specifikace předmětu plnění, a jeho rozsahu, je součástí závazných příloh zadávací dokumentace, přílohy č.3 – Položkový rozpočet (tabulka) a přílohy č.4 – Projektová dokumentace (Ing. Milena Uhlárová, IC: 12678988, Politických vězňů 361/3, 779 00 Olomouc, verze 07/2015).

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Lhůta pro podání nabídek: 29.09.2015, 12:00 hodin
Lhůta pro dodání díla: 05.12.2015
Doba trvání zakázky: od podpisu smlouvy o dílo nejpozději do 05.12.2015

Místo dodání / převzetí plnění:

Město Moravský Beroun, pozemek p.č.1152/5, k.ú. Moravský Beroun, okres Olomouc

Hodnotící kritéria:

Zadavatel zvolil kritérium pro zadání veřejné zakázky jediné hodnotící kritérium s váhou 100%:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, je nejnižší nabídková cena bez DPH - viz. kapitola 7 textové části ZD.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz. kapitola 8 textové části zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Dle kapitoly 5 textové části ZD.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Dle kapitoly 6 textové části ZD.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uchazeč je povinen poskytnout součinnost výkonu finanční kontroly poskytovatele dotace, a jím pověřených třetích osob, dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
Uchazeč je povinen archivovat dokumenty k předmětu plnění do 31.12.2021, v souladu s platnou metodikou poskytovatele dotace z ROP SM,včetně publicity projektu.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Dle zadávací dokumentace, příslušných kapitol.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dle kapitoly 4 Výzvy k podání nabídek.

Soubory ke stažení