Revitalizace centrální části obce Libina - II. etapa

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 9 554 440 bez DPH

Datum vyhlášení: 14. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
2. říjen 2015 08:30

Název zadavatele: Obec Libina

Sídlo zadavatele:
Libina 523, 788 05 Libina

IČ zadavatele: 00302899

DIČ zadavatele: CZ00302899

Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Tomáš Kobza

Telefon: +420724272105

E-mail: kobza@ou-libina_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Ing. Tomáš Kobza, starosta Obce, tel.: +420724272105, e-mail: kobza@ou-libina_cz Administrace VZ: Osigeno s.r.o., Ing. Lucie Vykrutová, tel: 721 561 353, e-mail: vykrutova@osieno_cz

Popis předmětu zakázky:

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci veřejného prostranství v obci Libina. Jedná se o úpravu bezprostředního okolí budovy knihovny, dále vybudování dřevěné lávky přes místní potok, která přímo navazuje na chodníky u domu služeb. Za budovou školní družiny dojde k rozšíření parkovacích míst, vybudování nového chodníku a plochy odpadového hospodářství. Dále za zdravotním střediskem dojde k vybudování nových parkovacích míst a chodníků. Za základní školou v bezprostřední blízkosti nového multifunčkního sportovního centra dojde k vybudování parkovacích míst, veřejného osvětlení a přípojky dešťové kanalizace.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Předpokládaný termín plnění je říjen až prosinec 2015. Termín plnění zakázky je stanoven na 2 měsíce od protokolárního předání staveniště.

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Libina.

Hodnotící kritéria:

Zadavatel stanovil v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) Zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH uvedená uchazečem v návrhu smlouvy o dílo.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace dle článku 7 Zadávací dokumentace. Dostupné na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P15V10000701 a také na profilu zadavatele obce Libina: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c5254524-ed8a-4cbb-b2ba-dcd5ad912817.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. Zdena Zahradníková, tel.: 583 233 202, e-mail: zahradnikova@ou-libina_cz
Kontaktní osoba ve věcech organizačních:
Ing. Lucie Vykrutová, tel: 728 386 363, e-mail:vykrutova@osigeno_cz,

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka bude zpracována písemně. Zadavatel doporučuje, aby originál listinných Dokladů o kvalifikaci s nabídkou a jejich kopie byly vloženy do jednoho společného obalu (dále jen „Obálka"), který bude uzavřen a na všech uzavřeních opatřen přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem dodavatele nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky, adresou (sídlem) dodavatele a nápisem „NEOTVÍRAT - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – "Revitalizace centrální části obce Libina - II. etapa".

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Dodavatel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Viz Zadávací dokumentace a její přílohy.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodatečné informace budou poskytovány dle § 49 Zákona a budou zveřejněny stejným způsobem jako Zadávací dokumentace, tedy přes elektronický certifikovaný systém na výše uvedené internetové adrese veřejné zakázky a na profilu zadavatele obce Libina. S žádostmi o dodatečné informace se obracejte na zástupce administrátora na Ing. Lucii Vykrutovou, tel: 728 386 363, e- mail: vykrutova@osigeno_cz.

Soubory ke stažení