Rekonstrukce obce Pitín

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2 400 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 22. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
1. říjen 2015 00:00

Název zadavatele: Obec Pitín

Sídlo zadavatele:
Obec Pitín, Pitín 18, 687 71 Bojkovice

IČ zadavatele: 00291234

DIČ zadavatele: není plátcem

Kontaktní osoba:
Martin Zálešák

Telefon: +420724178578

E-mail: starosta@pitin_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Michaela Horňáková, +420 774 230 210, dotace@regiozona_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce obce Pitín“ je rekonstrukce místních komunikací a doplnění veřejné zeleně v dotčené lokalitě. Budou rozšířeny chodníky, které využívá velké množství občanů při cestě za využitím služeb občanské vybavenosti. Další částí revitalizace je výsadba domácích druhů dřevin, které přispějí k žádoucímu oživení vybraných lokalit po stránce estetické, urbanistické, funkční a zejména ekologické. Sadové úpravy jsou voleny tak, aby došlo k přirozenému navázání na okolní krajinu.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 60 dnů od zahájení díla s ohledem na vázanost na dotaci z ROP Střední Morava.

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Pitín.

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení