REKONSTRUKCE NÁVSI V OBCI

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5 250 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 17. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
1. říjen 2015 08:00

Název zadavatele: Obec Rymice

Sídlo zadavatele:
Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov

IČ zadavatele: 00544558

DIČ zadavatele: CZ00544558

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Bartík

Telefon: +420 731 473 229

E-mail: rymice@volny_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Michaela Horňáková, +420 774 230 210, dotace@regiozona_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky „REKONSTRUKCE NÁVSI V OBCI“ je kompletní revitalizace chodníků, sjezdů a zpevněných ploch pro parkování a v úsecích bez chodníků doplnit nové chodníky. Nájezdy na chodníky, úprava při křížení chodníků a sjezdů, příčné a podélné spády apod. budou v maximální možné míře respektovat požadavky na bezbariérové užívání. Součástí akce je výsadba zeleně, doplnění mobiliáře a výměna stožárů VO. Stavba je umístěna v zastavěném území obce Rymice, uvnitř zástavby rodinných domů.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 11. 12. 2015 s ohledem na vázanost na dotaci z ROP Střední Morava.

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Rymice

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení