Rekonstrukce náměstí TGM - II. etapa

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5 107 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 26. srpen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
9. září 2015 15:00

Název zadavatele: Městys Náměšť na Hané

Sídlo zadavatele:
Náměstí TGM 100, 783 44 Náměšť na Hané

IČ zadavatele: 00299260

DIČ zadavatele: CZ00299260

Kontaktní osoba:
Mgr. Marta Husičková - starostka

Telefon: +420 607 555 746

E-mail: starosta@namestnahane_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
JUDr. Zdeňka Šrámková tel.: +420 725 731 931 e-mail: sramkova@bmasistent_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem projektu je rekonstrukce a revitalizace části náměstí TGM v městysu Náměšť na Hané, která je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 103.1 – Úprava komunikací a zpevněných ploch

SO 203 – Objekty terénních úprav

SO 404 – Přípojka nového veřejného osvětlení

SO 903 – Mobiliář

SO803 – Zeleň

 

Konkrétní vymezení stavebních prací je uvedeno v dokumentaci pro provedení stavby, která je přílohou zadávací dokumentaci. Plnění musí být uchazečem zajištěno v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 15.12.2015.

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Náměšť na Hané

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Jistota
Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu. Výše jistoty je stanovena na částku 100.000,- Kč.
Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky nebo pojištěním záruky. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č.7 zadávací dokumentace.
Fakturace
Zadavatel provede úhradu prací na základě skutečně provedených prací, a to jednorázově až po celkovém ukončení stavby a předání a převzetí díla.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení