Obnova místních komunikací v obci Roštín

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5 919 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 8. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
21. září 2015 13:00

Název zadavatele: Obec Roštín

Sídlo zadavatele:
čp. 450, 768 03 Roštín

IČ zadavatele: 00287695

DIČ zadavatele: CZ287695

Kontaktní osoba:
Radovan Man

Telefon: +420 573 368 078

E-mail: starosta@rostin_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
JUDr. Zdeňka Šrámková tel.: +420 725 731 931 e-mail: sramkova@bmasistent_cz

Popis předmětu zakázky:

Předložený projekt se zabývá revitalizací lokality v intravilánu obce Roštín, v jihovýchodní části obce v trvale zastavitelném území sídla kde se nachází mj. sportovním a rekreační areál tvořený veřejnými hřišti a parkovací plochou, restaurace, koupaliště a letní kino.

 

Dotčené prostranství je v současnosti výrazně zanedbané. Současný stav místní komunikace navržené k rekonstrukci je provozně nevyhovující, obrusná vrstva je tvořena penetračním kamenivem opatřeným krycím nátěrem již značně narušeným, její šířka místně neumožňuje obousměrný provoz, krajnice jsou nezpevněné a při najíždění aut na okraj dochází k odlamování krajů. Její malá schopnost přenášet zátěž od dopravy se projevuje četnými deformacemi, výtluky a vyjetými kolejemi. 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 15.12.2015 s ohledem na vázanost na dotaci z ROP Střední Morava.

Místo dodání / převzetí plnění:

Katastrální území obce Roštín.

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Jistota
Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu. Výše jistoty je stanovena na částku 100.000,- Kč, slovy: Jednostotisíckorunčeských.
Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky nebo pojištěním záruky. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 7 zadávací dokumentace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení