Místo pro lidi

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3 356 800 bez DPH

Datum vyhlášení: 30. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
13. říjen 2015 12:00

Název zadavatele: Městys Hustopeče nad Bečvou

Sídlo zadavatele:
Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČ zadavatele: 00301329

DIČ zadavatele: CZ00301329

Kontaktní osoba:
Ing. Pavla Bíbrlíková kontaktní osoba

Telefon: 739 428 371

E-mail: bibrlikova@hranickarozvojova_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Júlia Vozáková, starostka Tel. 581 626 111 Email: starostka@ihustopece_cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je revitalizace veřejného prostranství v centru městyse Hustopeče nad Bečvou, jež se dělí na dvě části:

Část 1. Místo pro lidi – Parčík, Hustopeče nad Bečvou

Stávající zatravněnou plochu vymezenou přestárlými stromy nevhodného druhu v sousedství Domu služeb přetváří projekt v kultivovanou odpočinkovou plochu. Ta je přítomností navrhovaných bylinkových záhonů nazvaná Přírodní lékárnou“, je doplněna specifickým, lehkým mobiliářem ke krátkému odpočinku a posezení, záhony okrasných trav, alejovými stromy pro poskytnutí potřebného stínu, stěnou pro odkládání kol. Stěna zároveň vymezuje nově vzniklý parčík od plochy určené k pojezdu automobily.

Část 2. Náměstíčko u prodejny Váhala

 

Tato část je přetvořena v malé náměstíčko doplněné specifickým mobiliářem a jednoduchým vodním prvkem. Plocha je koncipována kolem bezbariérového propojovacího chodníku, v jehož centru je na vzniklé terase vysazen solitérní strom. Na jedné straně terasy je umístěn vodní prvek – betonové koryto s dynamicky pojednanou vodou. Významným počinem návrhu je zprůchodnění této části směrem do centra městyse (kostel, autobusová zastávka, zámek,…). Přístup bude řešen bezbariérově. Navrhované schodiště a bezbariérové schodišťové rampy v kombinaci materiálů beton, kámen, dřevo, kov. Součástí úpravy je veřejné osvětlení, mobiliář a sadové úpravy.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Nejdříve možné zahájení realizace zakázky: 26. října 2015
Nejzazší termín dokončení zakázky: 30. dubna 2016

Místo dodání / převzetí plnění:

Prostranství u zdravotního střediska v Hustopečích nad Bečvou, ulice Rybníček

Hodnotící kritéria:

Nabídková cena – váha 60%
Termín plnění díla ve dnech – váha 40%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady: čestným prohlášením
Profesní kvalifikační předpoklady: výpis z OR, či jiné obd. evidence, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: čestným prohlášením
Technické kvalifikační předpoklady: doložení realizace obdobného plnění - minimálně tři zakázky v hodnotě min. 3 mil. Kč včetně DPH, • doklad o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího v minimálním rozsahu délky praxe 10 let

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Kontaktní osoba uchazeče bude uvedena na krycím listu nabídky, včetně telefonního a emailového kontaktu

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, podepsaná oprávněným zástupcem dodavatele.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení