Dodatečné stavební práce – Živý dům

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4 045 778 bez DPH

Datum vyhlášení: 23. červen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
7. červenec 2015 12:00

Název zadavatele: Kudlovské ateliéry o.p.s.

Sídlo zadavatele:
Tečovice 349, 763 02 Zlín

IČ zadavatele: 02350998

DIČ zadavatele: CZ02350998

Kontaktní osoba:
Ing. Lukáš Sušila

Telefon: 602 620 801

E-mail: susila@imos_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Lukáš Sušila Telefon: 602 620 801 E-mail: susila@imos_cz

Popis předmětu zakázky:

 

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce související se stavbou:

 

Živý dům – filmová a multimediální expozice s interaktivní zábavou

 

Stavební povolení: č.j.MMZL 133867/2014 ze dne 27.08. 2014, odbor Magistrát města Zlína, stavební úřad,

 

Místo stavby: Zlín, k.ú. Kudlov, Filmová 174

 

Dodatečné stavební práce jsou specifikovány jako:

 

 

 

• dodávka a montáž ocelového schodiště

 

• dodávky o montáže oken, dveří, vnitřních montovaných příček, cihelných příček

 

• montáž cihelného pásku (vnější obklad stěn)

 

• dodávka a montáž vnitřních keramických obkladů

 

• dodávka a montáž potrubí pro přívod topné vody do kotelny

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:

Živý dům – filmová a multimediální expozice s interaktivní zábavouStavební povolení: č.j.MMZL 133867/2014 ze dne 27.08. 2014, odbor Magistrát města Zlína, stavební úřad,Místo stavby: Zlín, k.ú. Kudlov, Filmová 174

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč splní:
a) základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, a to:

– nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, vč. případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

Tento kvalifikační předpoklad splňuje jak právnická osoba, tak její statutární orgán, každý člen statutárního orgánu. Je-li statutárním orgánem dodavatele právnická osoba, splňuje tento kvalifikační předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán a každý člen statutárního orgánu.

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

Tento kvalifikační předpoklad splňuje jak právnická osoba, tak její statutární orgán, každý člen statutárního orgánu. Je-li statutárním orgánem dodavatele právnická osoba, splňuje tento kvalifikační předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán a každý člen statutárního orgánu.

- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku.

- vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladům insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nedostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

- dodavatel není v likvidaci.

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a to ani ve vztahu ke spotřební dani.

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

– dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)


b) splní profesní kvalifikační předpoklady,
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží kopii
1) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
2) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
3) dokladu osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obory:
Pozemní stavby a Technika prostředí staveb
pro osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Není relevantní.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Doporučujeme, aby nabídka byla předložena v tištěné podobě vedle jednoho originálu také v kopii, nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude doručena na adresu zadavatele v uzavřené a označené obálce.
Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:
1. Formulář Krycí list nabídky - zájemce musí jako první do nabídky zařadit vyplněný Krycí list, který je součástí Zadávací dokumentace jako její část 4.- Krycí list nabídky bude opatřen razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace
3. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku, popř. zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce doložena. Údaje v návrhu smlouvy o dílo uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat odkaz na obchodní podmínky zadavatele. Uchazečem podepsané obchodní podmínky zadavatele budou přílohou jeho návrhu smlouvy. Zájemce je vázán celým obsahem nabídky po dobu běhu zadávací lhůty, která činí 90 kalendářních dní od konce lhůty pro podání nabídek.
4. Položkové rozpočty
5. Doplňující údaje - v tomto bodě doloží zájemce další údaje neobsažené v
předchozích kapitolách, které pokládá za významné pro prezentaci a nabídku vlastního řešení.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytovat objednateli informace a dokumentaci požadované k dokladování jeho činnosti a umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2021, součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Další podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je k dispozici v elektronické podobě k tomuto Oznámení.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická) a musí být doručena
minimálně 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu:
Kudlovské ateliéry o.p.s., Tečovice 349, 763 02 Zlín
Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je: susila@imos_cz
Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci je:
Ing. Lukáš Sušila, tel.: 602 620 801, email: susila@imos_cz
přičemž zadavatel poskytne odpověď zájemci bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 pracovních dnů.

Související projekt(y):

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení

Výsledek zadávacího řízení: zadáno

Název dodavatele: Pozemní stavitelství Zlín a.s.

IČ dodavatele: 46900918

DIČ dodavatele: CZ46900918

Sídlo dodavatele: Zlín, Kúty 3967

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Libor Král, místopředseda představenstva