ČELECHOVICE NA HANÉ - REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2 162 500 bez DPH

Datum vyhlášení: 30. září 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
8. říjen 2015 17:00

Název zadavatele: Obec Čelechovice na Hané

Sídlo zadavatele:
Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané

IČ zadavatele: 00288144

DIČ zadavatele: CZ00288144

Kontaktní osoba:
Jarmila Stawaritschová, starostka obce

Telefon: +420 582 373 623; 724 183 624

E-mail: obec@celechovice-na-hane_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Renata Petrželová, +420 736 701 880, petrzelova@zakazkyrp_cz

Popis předmětu zakázky:

 

 

SO 101 Revitalizace veřejných prostranství

Stavební objekt zpevněných ploch řeší výstavbu zpevněných povrchů a rekonstrukci stávajících povrchů v obci Čelechovice na Hané. Jsou navržena kolmá parkovací místa a podélná parkovací místa z betonové dlažby pro zajištění parkování pro potřeby občanské vybavenosti obce (obecní úřad, škola, pošta, zdravotní středisko), dále jsou navrženy chodníky z betonové dlažby, mlatové chodníky a smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace III/44930 (úsek od železničního přejezdu směrem k základní škole). Účelem této studie je zajištění bezpečného komunikačního spojení objektů základní školy, místního nádraží, autobusových zastávek, zdravotního střediska, obecního úřadu, pošty, obchodu a dalšího občanského vybavení obce. Součástí projektu je i vybudování přechodu pro chodce v místech stávajícího, normám nevyhovujícího přechodu pro chodce.

SO 401 Veřejné osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce

Objekt veřejného osvětlení řeší doplnění stávajících stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel v počtu 5ks. Stožáry VO budou osazeny do betonových patek a budou opatřeny LED svítidly.

SO 801 Vegetační úpravy

Pro zelené plochy bude rozprostřena ornice s následným zatravněním. Za pokácené keře a stromy bude provedena náhradní výsadba viz Situace stavby (22ks okrasných ovocných stromů). Nové zatravněné plochy budou plynule navázány na stávající zeleň. Na veškerou novou výsadbu rostlin v rámci tohoto projektu, se vztahuje následná tříletá údržba. Součástí mobiliáře jsou parkové lavičky, odpadkové koše umístění vedle laviček a stojany na kola. Přesné rozmístění mobiliáře je vyobrazeno v příloze B. Koordinační a katastrální výkres. Parkové lavičky budou zhotoveny kovové konstrukce (černá ocel popř. z lehkých slitin). Sedák i opěrák lavičky je ze dřeva s ochranným nátěrem. Odpadkový koš bude řešen jako kovový, popřípadě betonový s eliminací vniku dešťové vody viz příklady. Stojany na kola budou dodány jako kovové, popřípadě kombinace beton a kov.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

2. 11. 2015 – 15. 12. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:

Čelechovice na Hané

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:

viz zadávací dokumentace

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

viz zadávací dokumentace

Další podmínky pro plnění zakázky:

viz zadávací dokumentace

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

viz zadávací dokumentace

Související projekt(y):

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení

Výsledek zadávacího řízení: zadáno

Název dodavatele: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ dodavatele: 25869523

DIČ dodavatele: CZ25869523

Sídlo dodavatele: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Petr Buchta