Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov

Předmět zakázky: stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 9 437 774 bez DPH

Datum vyhlášení: 21. srpen 2015

Lhůta pro podávání nabídek:
7. září 2015 14:00

Název zadavatele: Obec Bludov

Sídlo zadavatele:
Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

IČ zadavatele: 00302368

DIČ zadavatele: CZ00302368

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Ston

Telefon: 583301437

E-mail: ston@ou_bludov_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
IREA s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk, IČ: 48390062 Kontaktní osoby: Ing. Vladimír Vizina, Mgr. Marie Nekolová, e-mail: vizina@irea_cz, telefon: +420 583302437

Popis předmětu zakázky:

 

Předmětem je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací spojených s realizací projektu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov“ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracoval projektant Cekr CZ  s.r.o. Šumperk pod zak. číslem 0705-15/zpd v II/2015.

 

Tento projekt má za cíl propojit jednotlivé již revitalizované plochy novými úseky chodníků a pojezdných chodníků, u vybraných stávajících komunikací a chodníků dojde k výměně povrchu. Na ul. Školní bude zrekonstruována stávající dešťová kanalizace včetně přípojek k jednotlivým domům, přípojek uličních vpustí, zároveň dojde k výměně povrchu komunikace. Dále zde budou zrušena stávající nevyhovující sběrná místa pro odpad a vybudováno nové místo se 4 podzemními kontejnery městského typu. Namísto rušených sběrných míst vzniknou nové plochy zeleně a okrasných výsadeb. U kulturního domu dojde k funkční úpravě dvora, včetně nasvětlení ploch a umístění mobiliáře a okrasných výsadeb. Tento bude poté využíván pro pořádání menších kulturních akcí v obci, v sousedství bude zbudováno parkoviště pro návštěvníky KD, taktéž včetně nového VO a odvodnění navrhovaných ploch. V ul. Sokolská bude proveden nový asfaltový povrch komunikace, mezi touto ulicí a tř. A Kašpara vzniknou nové pojezdové chodníky ze žulové dlažby.  Na ul. v Potokách bude proveden optický zpomalovací práh a přeložena část chodníku v jeho blízkosti, dále upraveny odstavné plochy podél asfaltové komunikace, proveden chodník ze žulové mozaiky před Klubem důchodců, upraveny a okrasně osázeny přilehlé plochy zeleně. Ve všech upravovaných lokalitách budou na revitalizovaných plochách zeleně umístěny nové lavičky, odpadkové koše, také informační vitrína.

 

Předmětem plnění jsou dále veškeré související práce a dodávky, které je pro řádné zhotovení a užívání díla nutno provést. Podrobnější popis předmětu plnění a podmínky obsahuje příloha k Výzvě - Zadávací dokumentace, jejíž součástí je i závazné znění Smlouvy o dílo.  

 

Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky na základě Nařízení Komise č.213/2008 takto:

 

název kódu CPV                                                                          kód CPV             

 

Stavební úpravy pro komunikace                                             45233100-0

 

Chodníky a jiné zpevněné povrchy                                          45233160-8

 

Výstavba cest pro pěší                                                           45233260-9

 

Služby vysazování a údržby zelených ploch                             77310000-6         

 

 

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Lhůta pro plnění veřejné zakázky činí 75 kalendářních dní od zahájení.
Předpokládané zahájení plnění: 1.10.2015

Místo dodání / převzetí plnění:

Obec Bludov

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění

a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst.1 a) až k)čestným prohlášením dle § 62 odst.3 ZVZ podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče

b) profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 prokáže uchazeč čestným prohlášením dle § 62 odst.3 ZVZ, podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč disponuje
- výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starším než 90 dní,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění a to na předmět podnikání
o Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
o Projektová činnost ve výstavbě
o Výkon zeměměřičských činností
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. předložením osvědčení o autorizaci pro stavby dopravní stavbyvedoucího provádějícího odborné vedení stavby dle § 160 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění
- oprávnění k provádění geodetických prací v rozsahu dle § 13 odst.1 písm. a) c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění
- závazným prohlášením odpovědné osoby o budoucím odborném vedení stavby dle § 160 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (stavbyvedoucího), resp. o provádění geodetických prací (u zodp. geodeta) pro dodavatele na předmětné veřejné zakázce
nebo doložením kopie uvedených dokladů.

c) technických kvalifikačních předpokladů
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 prokáže uchazeč čestným prohlášením dle § 62 odst.3 ZVZ, podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč disponuje
- seznamem jím realizovaných významných stavebních prací za posledních 5 roků s uvedením objednatele, rozsahu, doby realizace a finančního objemu, který musí obsahovat minimálně:
o 5 zakázek obdobných stavebních prací s hodnotou vyšší než 4.000 tis. Kč bez DPH každá, přičemž obdobnou stavební prací se rozumí výstavba nebo rekonstrukce komunikací a chodníků a souvisejících konstrukcí v intravilánu města či obce
- osvědčeními objednatelů o řádném provedení prací, tato osvědčení musí zahrnovat rozsah, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně
nebo doložením kopie uvedených dokladů.

viz. zadávací dokumentace - profil zadavatele
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/14059312-91d6-4504-87a6-1cb4999a7c77

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

viz. zadávací dokumentace - profil zadavatele
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/14059312-91d6-4504-87a6-1cb4999a7c77

Požadavek na písemnou formu nabídky:

viz. zadávací dokumentace - profil zadavatele
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/14059312-91d6-4504-87a6-1cb4999a7c77

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

viz. zadávací dokumentace - profil zadavatele
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/14059312-91d6-4504-87a6-1cb4999a7c77

Další podmínky pro plnění zakázky:

viz. zadávací dokumentace - profil zadavatele
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/14059312-91d6-4504-87a6-1cb4999a7c77

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli způsobem a ve lhůtách dle § 49 odst.1 zákona dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti. Písemná žádost (e-mailem, poštou nebo osobním doručením) o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává v zákonné lhůtě výhradně na adresu zastupujícího zadavatele v českém jazyce. Zadavatel poskytne prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám způsobem a ve lhůtách dle § 49 zákona. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje Ing. Vladimír Vizina a jím pověřená osoba – Mgr. Marie Nekolová.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, e-mailem na kontaktní adresy, které uvedli v objednávce zadávací dokumentace. Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. na profilu zadavatele.

viz. zadávací dokumentace - profil zadavatele
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/14059312-91d6-4504-87a6-1cb4999a7c77

Související projekt(y):

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení

Výsledek zadávacího řízení: zadáno

Název dodavatele: KARETA s.r.o.

IČ dodavatele: 62360213

DIČ dodavatele: CZ62360213

Sídlo dodavatele: Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Zdeněk Němec