Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/18.01018

Celkové způsobilé výdaje: 25 986 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2010 až 30. září 2012

Popis projektu

Strategická poloha města Bystřice pod Hostýnem, jako dopravního uzlu ležícího mezi městy Přerov, Kroměříž, Zlín, Vsetín a Hranice, byla vždy výhodná.

Z výhodné dopravní polohy města vyplývá i dobrá dopravní obslužnost. Bystřice pod Hostýnem je významným dopravním uzlem, který je obsluhován v pracovní dny 170 autobusovými spoji denně. Město má přímé autobusové spojení prakticky se všemi významnějšími středisky střední Moravy (například Kroměříží, Zlínem, Přerovem, Hranicemi na Moravě, Vsetínem, Valašským Meziříčím, Lipníkem na Bečvou), ale také s Brnem a Ostravou.

K těmto autobusovým spojům se přiřazuje i dobré vlakové spojení do Kroměříže, Kojetína, Valašského Meziříčí, Ostravy, Frýdku-Místku nebo Brna s celkem 33 spoji denně.

 

Z hlediska veřejné dopravy je současná dopravní situace ve městě, jakožto významném přestupním uzlu, nevyhovující. Dopravní obslužnost zajišťuje centrální autobusové nádraží a vlakové nádraží, vzdálené od sebe cca 700 metrů. Z hlediska návaznosti spojů a atraktivity veřejné dopravy pro cestující je toto řešení nevyhovující – není zajištěna vhodná vazba mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy.

Některé autobusové linky v současné době zajíždí i k vlakovému nádraží, jejich četnost je ovšem nízká, a to především díky stavu uspořádání přednádražního prostoru. Přestup mezi jednotlivými druhy dopravy je možný, ale jednoznačně zvýhodněná je doprava individuální – parkoviště osobních automobilů zabírá velkou část plochy. Autobusová doprava tak nemůže být přivedena před vlakové nádraží, což znemožňuje komfortní přestup mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy.

Autobusové stání je odsunuto do vzdálenosti cca 100 metrů. Jedná se o ostrovní nástupiště využívané zejména hlavním dopravcem v oblasti – Krodos Bus a.s. Parkování osobních automobilů je možné přímo před budovou vlakového nádraží s kapacitou cca 25 míst.

Problémem přednádražního prostoru je především ztížená možnost otáčení autobusů, nekoordivané parkování osobních automobilů, velká přestupní vzdálenost a chybějící bezbariérové úpravy a zázemí terminálu. Stav centrálního autobusového nádraží je nevyhovující z důvodu nepřehlednosti a špatné orientace pro cestující. Nevyhovující je také docházková vzdálenost a nezastřešené nástupní ostrůvky.

 

V rámci projektu bude vybudován přestupní terminál v lokalitě žst. Bystřice pod Hostýnem a provedena celková rekonstrukce centrálního autobusového nádraží.

V případě přestupního terminálu v prostoru před vlakovým nádražím se počítá s  návrhem parkovací plochy na parcele 851/2 (stávající autobusové nádraží a zatravněná plocha uprostřed), kterou vlastní město Bystřice pod Hostýnem. Zde je navrženo parkoviště P+R – 38 parkovacích míst, vč. parkovacích míst pro tělesně postižené. Dnešní parkoviště u vlakového nádraží bude využíváno jako točna pro autobusy, které budou zajíždět na nově vybudované zastávky před vlakovým nádražím - dvě zastávkové hrany (nástupiště). Tyto nástupiště budou sloužit jen pro rychlý nástup a výstup cestujících. Čekající autobusy budou případně odstaveny na ploše v blízkosti parkoviště. Na tomto místě lze počítat s možným odstavením 2 – 3 autobusů.

Dále se v návrhu počítá s rekonstrukcí centrálního autobusového nádraží. Zde by mělo dojít k celkové rekonstrukci povrchu, změně systému stání autobusů, zastřešení nástupních ostrůvků, rekonstrukce osvětlení, vybudování nového informačního systému a také určení ploch pro autobusy, pěší a cyklisty.

Dopravní plocha nástupiště je oddělena od průjezdních komunikací. Jednotlivé zastávky (stání) jsou za sebou umístěny buď v polotěsném řazení (v takové vzdálenosti, aby autobus mohl bez couvání vyjet ze zastávky i tehdy, je-li následující zastávka také obsazena).

Nový přestupní terminál v přednádražním prostoru železniční stanice Bystřice pod Hostýnem splňuje podmínky pro moderní terminály veřejné dopravy, tedy zřízení v lokalitě, kde se k sobě přibližují linky různých druhů dopravy, tj. hromadná doprava regionální železniční a regionální autobusová vč. dopravy individuální (motorová a bezmotorová).

Návrh řešení dopravních ploch vychází ze zajištění maximální bezpečnosti cestujících oddělením křížení pěších tras a tras dopravních prostředků, respektive jejich zabezpečením, případně navržením přechodů včetně dopravního značení. Současně je návrh řešení příznivý k cestujícím, tj. zkracuje přestupní vzdálenosti mezi jednotlivými druhy dopravy a tím pomáhá k většímu komfortu a zatraktivnění hromadné dopravy. Rekonstrukce centrálního autobusového nádraží nabídne lepší přehlednost a orientaci pro cestující.

Cíle projektu

Moderní dopravní terminály musí minimalizovat přestupní vzdálenosti a ztracené výškové spády. Vychází se z hlavní myšlenky, že člověk se na tomto místě, vzhledem k optimální návaznosti spojů, zdržuje pouze krátkou dobu.
Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující veřejnost – přestupující v rámci dopravního uzlu Bystřice pod Hostýnem, místní obyvatele a turisty směřující do tohoto města a okolí – pomocí vytvoření dopravní vazby mezi vlakovým a autobusovým nádražím v Bystřici pod Hostýnem.
Po realizaci projektu bude zajištěna možnost obsluhy nového terminálu u vlakového nádraží více autobusovými spoji (především místními). Poptávka cestujících vystupujících z vlaku bude především po místních spojích směřujících do okolních obcí. Dálkové autobusové linky a linky mezi jednotlivými obcemi s rozšířenou působností budou využívat rekonstruované centrální autobusové nádraží.
Specifickým cílem projektu je vybudování přestupního terminálu v přednádražním prostoru vlakového nádraží a tím zlepšení návaznosti mezi jednotlivými druhy dopravy (nejen mezi dopravou železniční a autobusovou, ale vybudováním parkoviště osobních aut i mezi dopravou veřejnou a individuální), zrychlení přestupů a snížení cestovního času.
Jedním ze specifických cílů projektu je také celková rekonstrukce centrálního autobusového nádraží, vybudování nového informačního systému a dovedení cyklistické dopravy do prostoru nádraží, vč. vybudování odstavných ploch pro kola.

Průběh

Přípravná fáze projektu bude probíhat v období únor 2010 - červen 2011:
Předinvestiční fáze projektu spočívala v první fázi v identifikaci potřeb města vzhledem ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy.
V průběhu předinvestiční fáze byly dále analyzovány možnosti spolufinancování projektu z rozvojových programů a určen vhodný dotační titul.
V předinvestiční fázi bylo realizováno vlastní zpracování žádosti o spolufinancování včetně příloh.
Následovat bude podání žádosti o zařazení projektu do programu ROP NUTS 2 Střední Morava a jeho vyhodnocení. V případě kladného rozhodnutí o spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU se realizuje podpis podmínek o spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU.

Realizační fáze projektu bude probíhat v období červenec 2011 - srpen 2012:
Realizační fázi bude předcházet zadávací řízení na dodavatele výstupů projektu. Dodavatelé budou vybráni na základě zadávacích řízení, které bude vyhlášeny v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro projekty realizované v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V investiční fázi dojde k realizaci stavebních prací.
Součástí aktivit v investiční fázi projektu bude v případě přiznání dotace také zajištění publicity. Mezi plnění povinností příjemce finanční podpory z ROP NUTS 2 Střední Morava patří také monitoring projektu.
Stavební činnost bude uzavřena předáním stavby. Ukončení fyzické realizace projektu bude po zajištění
kolaudace a spuštění provozu.

Provozní fáze projektu bude probíhat od září 2012:
Provoz bude zajišťován předkladatelem žádosti, městem Bystřice pod Hostýnem, s finančním krytím nákladů na provoz z vlastních zdrojů.
Aktivity v provozní fázi projektu sestávají z prací na údržbě terminálů. Tyto práce sestávají z provedení zimní a letní údržby.
V této fázi projektu bude probíhat monitoring v po období udržitelnosti projektu dle podmínek ROP Střední Morava.

Partneři

Partner projektu: Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Činnost společnosti je zaměřena na koordniaci veřejné dopravy na území Zlínského kraje. Zákládním cílem společnosti je realizace dopravních zajmů Zlínského kraje a jeho občanů, tj. zajištění maximálního uspokojení přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací.
Partner projektu má rozsáhlé zkušenosti s koordinací veřejné dopravy ve Zlínském kraji a plánováním rozmístění přestupních uzlů.
Partner spolupracuje ve fázi přípravy projektu a pomáhá při stanovení poptávky přestupních uzlů.
V provozní fázi bude spolupráce spočívat při zajištění dopravní obslužnosti Bystřicka integrovaným dopravním systémem Zlínského kraje.

Realizátor projektu

Název: Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113

Ulice: Masarykovo nám. 137

Město: Bystřice pod Hostýnem

PSČ: 768 61

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Bc. Gabriela Mikešková, mikeskova@mubph_cz, tel.: 573501947

WWW: http://www.mubph.cz