Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012

Registrační číslo: CZ.1.12/4.2.00/19.01258

Celkové způsobilé výdaje: 13 160 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2010 až 31. červenec 2012

Popis projektu

1. Vzdělávací aktivity

- pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů apod. (veřejná podpora, veřejné zakázky, projektový management, projektové a finanční řízení apod.)

- pořádání setkání zaměřených na výměnu zkušeností a budování partnerství (prezentace úspěšně realizovaných projektů, best practis apod.)

2. Propagační aktivity

- vydávání brožur, publikací a dokumentů apod. ve vazbě k prioritám programů rozvoje kraje, studijní materiály, metodické a informační materiály, příklady dobré praxe apod.

- kampaň ve sdělovacích prostředcích, plakáty, letáky a inzerce apod. ve vazbě na aktivity projektu

3. Strategické dokumenty, koncepce a analýzy

- příprava a řízení realizace integrovaného rozvoje cestovního ruchu pilotními aktivitami (podoblast podpory 3.1.2) – koordinace integrovaných plánů rozvoje území

- podpora strategického plánování, zejména ve vztahu k řešení brownfields, regionálnímu letišti Přerov-Bochoř, regionálnímu inovačnímu systému či strategii apod. – strategické materiály a analýzy, dokumenty apod.

- efektivní zaměření prioritních témat vhodných k podpoře v rámci výzev jednotlivých oblastí a podoblastí ROP SM – strategické materiály a analýzy, dokumenty apod.

4. Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni projektů a na řízení projektu

- vytvoření databáze projektových námětů relevantních pro podporu v rámci jednotlivých výzev ROP SM – zásobník projektových námětů

- pokračování v informovanosti cílové skupiny o úspěšně realizovaných projektech z ROP SM na území Olomouckého kraje a o možnostech čerpání finančních prostředků z ROP SM – servisní pracovník ROP SM

- administrativní kapacita realizátora projektu pro naplňování aktivit projektu – projektový tým

- spolupráce s ÚRR a Zlínským krajem v rámci Modelu koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP SM.

Cíle projektu

- zvýšení odborné připravenosti předkladatelů projektů
- zvýšení odborné připravenosti realizátorů projektů ve fázi realizace i ve fázi udržitelnosti projektů
- zvýšení informovanosti cílové skupiny o úspěšně realizovaných projektech z ROP SM na území Olomouckého kraje
- zvýšení informovanosti cílové skupiny o možnostech čerpání finančních prostředků z ROP SM – mediální podpora programu
- efektivní zaměření prioritních témat vhodných k podpoře v rámci výzev jednotlivých oblastí a podoblastí ROP SM
- vybudování funkční databáze projektových námětů relevantních pro podporu v rámci jednotlivých výzev ROP SM
- udržení a posílení administrativní kapacity realizátora projektu v oblasti informovanosti a poradenství na úrovni projektů
- prostřednictvím spolupráce s ÚRR a Zlínským krajem v rámci Modelu koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP SM přispět k naplňování cílů programu, a to prostřednictvím aktivní účasti členů projektového týmu ve všech pracovních skupinách.

Realizátor projektu

Název: Olomoucký kraj

IČ: 60609460

Ulice: Jeremenkova 40a

Město: Olomouc

PSČ: 779 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Leona Valovičová, l.valovicova@kr-olomoucky_cz, tel.: 585508236, 724057295

WWW: http://www.kr-olomoucky.cz