Otrokovická beseda - zprovoznění velkého sálu

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00684

Celkové způsobilé výdaje: 39 373 986,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. srpen 2010 až 30. září 2011

Popis projektu

Účelem projektu je vytvoření kulturně společensko výchovného centra tím, že bude dokončen rozestavěný velký
sál Kulturního domu. Hlavní sál je navržen jako víceúčelový se špičkovou kapacitou více než 500 míst.Tím dojde
k využití dalších prostor, které jsou dnes provizoriem. Menší klubovny a víceúčelový sál ve spojení s velkým
sálem budou moci pojmout akce, na které dnes město nemá prostory.
Kulturní dům Beseda zajišťuje pravidelný kulturní program pro všechny občany i návštěvníky města Otrokovice.
V nabídce možno najít filmové projekce, koncerty vážné hudby i ostatních žánrů, divadelní představení amatérů i
profesionálních souborů. Každoročně se otevírají kurzy jazykové, pohybové, rukodělné.
Zprovoznění velkého sálu směřuje k využití pro divadlo, koncerty, shromáždění, plesy a osvětové akce. Vznikne
také zázemí pro účinkující i pro návštěvníky.

Cíle projektu

V Otrokovicích žije 18,5 tisíc obyvatel a město je také přirozeným spádovým centrem pro jedno město a osmnáct obcí (Napajedla, Bělov, Halenkovice, Hostišová, Karlovice, Karolín, Komárov, Kurovice, Kvasice, Machová, Mysločovice, Nová Dědina, Oldřichovice, Pohořelice, Sazovice, Spytihněv, Tečovice, Tlumačov, Žlutava), kde žije dalších 23,5 tisíc obyvatel. Objektivně byla prioritou uplynulých let řešení v dopravě, proti povodním, v bydlení a technické funkce. Společenské a kulturní příležitosti byly vcelku pochopitelně nahlíženy skrze blízkost krajského města, kde sídlí divadlo, filharmonie, galerie, univerzita. Léta však ukazují, že zlínská spádová nabídka ne všem vyhovuje a že roste poptávka po volnočasovém vyžití přímo ve městě Otrokovicích.
Logickou reakcí je záměr dostavět a vybavit KD Beseda k obrazu potřeb obyvatel města a spádových obcí a udržitelným způsobem navázat na aktivity zde působících amatérských i profesionálních subjektů.
Původní návrh kulturního domu počítal s několika sály pro kulturní využití. Objekt kulturního domu byl v 80. letech rozestavěn, nebyl dostavěn a v roce 1990 skončil v úrovni hrubé stavby. Ve druhé polovině 90. let byl původně plánovaný objekt kulturního domu částečně využit v přízemní části pro zřízení supermarketu. V boční části objektu bylo dostavěno schodiště, které umožňuje používání dalších dvou nadzemních podlaží bez závislosti na
provozu v přízemí objektu. Město Otrokovice usiluje o dokončení stavby v celém rozsahu a uvedení do provozu ke svému účelu. Dosud byla uvedena do provozu část objektu s menším sálem.
Zbývá dokončit a uvést do provozu hlavní sál, tím bude městu Otrokovice umožněno nabízet komplexní kulturní, společenské, vzdělávací a další akce, které vzhledem k malé ploše současného sálu nebylo možné uspořádat.

Průběh

Modernizace a stavební úpravy Otrokovické Besedy s sebou přinesou především rozšíření kapacit, navýšení účelovosti a bezpečnosti stávajícího objektu Kulturního domu, dojde ke zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel. Úpravy velkého sálu se týkají pouze vnitřních prostorů, nezasahují mimo obvod objektu. Projekt obsahuje hlavně
vybudování balkonu v sále (zvýšení kapacity), ale i interierové ztvárnění celého prostoru, včetně přilehlé části sálu. Stávající prostory sálu obsahují původní vzduchotechnické rozvody, které budou, včetně jejich konstrukcí, odstraněny. Ve střešním vazníkovém prostoru budou upraveny montážní lávky vzhledem k novému návrhu
rozvodu vzduchotechniky. V počátku stavby je nutno přemístit klimatizační jednotky umístěné na stávající střeše
v těsné blízkosti sálu. Na místě stávající klimatizační jednotky je navržena dostavba zázemí sálu elektrorozvodna.
Rozvody zdravotní techniky, vzduchotechniky a elektroinstalace budou vedeny nad
podhledovými konstrukcemi, navrženými ze sádrokartonových desek. Svislé odpadní potrubí je navrženo nově a
napojuje se v suterénu na stávající kanalizaci. Přívody vody jsou napojeny na stoupačky studené vody. Prostory
sálu budou napojeny na rozvod vodovodu v prvním podlaží. Hlavní rozvod vody mezi zázemím u sálu a zázemím
prostoru za jevištěm je navržen v podstřešním vazníkovém prostoru, tak aby nebyl prováděn rozvod pod stropem
v prvním podlaží, které je užíváno jako zázemí pro supermarket. Vytápění prostor šaten herců zůstává stávající
pomocí otopných těles, v zázemích dojde pouze k přemístění stávajících otopných těles v rámci změn dispozic.
Prostor sálu je vytápěn teplovzdušně. Elektroinstalace - požadovaný příkon elektrické energie bude připojen z
hlavního rozvaděče objektu. Požárně bezpečnostní řešení stavby - navržena úprava stávajícího osobního výtahu
na výtah evakuační, jehož instalace je podmínkou vybavení pro shromažďovací prostory.

Mezinárodní spolupráce

nebude realizována

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Město Otrokovice

IČ: 00284301

Ulice: nám. 3. května 1340

Město: Otrokovice

PSČ: 765 02

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Zbyněk Andrýsek , zbynek.andrysek@muotrokovice_cz , tel.: 577680439

WWW: http://www.otrokovice.cz