Poskytování informací k možnostem podpory z IROP 2014-2020

euro_coins.jpg V rámci přípravy a projednání strategie realizace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) došlo k dohodě zástupců Regionálních rad s řídicím orgánem MMR o poskytování tzv. konzultačního servisu pro IROP.

Do doby vyjednání operačního programu s Evropskou komisí a rozhodnutí o finální podobě jeho implementační struktury a zároveň do doby vyhlášení prvních výzev je možné konzultovat s pracovníky Regionální rady Střední Moravy vhodnost připravovaných projektových záměrů k podpoře z IROP (konzultace z pohledu věcného zaměření projektu, typu žadatele atd.).

Konzultanti v tuto chvíli mohou poskytnout základní informace do úrovně aktuálního návrhu programového dokumentu IROP, případně sdělit předpoklad pro další specifikaci podpory. Detailní informace týkající se specifických podmínek podpory, způsobilosti výdajů, omezení maximální výše dotace, územní specifikace nebo požadavků na zpracování projektové žádosti a jejich příloh atd. bude možné poskytnout závazně až na základě vyhlášení konkrétní výzvy k předkládání projektů.

Předpoklad vyhlášení prvních výzev v rámci IROP je v druhé polovině roku 2015. Nicméně již teď doporučujeme konzultovat vhodnost projektových záměrů z pohledu věcného zaměření (aktivit), aby měli žadatelé dostatek času pro plánování svých projektových záměrů a v době vyhlášení prvních výzev byli připraveni.

V případě Vašeho zájmu o informace k možnostem podpory z IROP v území Olomouckého a Zlínského kraje se může obracet na níže uvedené kontaktní pracovníky.

Kontaktní osoby pro poskytování informací o IROP pro území Olomouckého a Zlínského kraje jsou:

Ing. Dagmar Holčáková
tel.: +420 739 002 408
e-mail: dagmar.holcakova@rr-strednimorava_cz
Bc. Radek Strnadel
tel.: +420 739 002 409
e-mail: radek.strnadel@rr-strednimorava_cz

Věcná témata podpory z IROP 2014-2020*

Prioritní osa (PO)

Zaměření (specifické cíle)

Příklady podporovaných aktivit

1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

1.1  Zvýšení regionální mobility   prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury   navazující na síť TEN-T

Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic   II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti sekundárních a terciárních uzlů a   jejich napojení na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T, příp. pro   napojení rozvojových ploch na páteřní síť.

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Opatření na podporu veřejné dopravy, moderní   technologie v dopravě, opatření pro snížení negativních vlivů na ŽP a   zvýšení bezpečnosti, rozvoj cyklodopravy.

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a   katastrof

Podpora pro základní složky Integrovaného   záchranného systému – pořízení vybavení, modernizace výcvikových a   vzdělávacích středisek a stanic složek IZS.

2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro   obyvatele regionů

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb, vedoucí   k sociální inkluzi

Sociální služby, sociální bydlení, infrastruktura   komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti   na trhu práce.

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících   podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních   podniků.

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování   zdravotnických služeb a péče o zdraví

Zvýšení kvality následné a návazné zdravotní péče,   opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče.

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro   vzdělávání a celoživotní učení

Vybudování, modernizace a rekonstrukce odborných   učeben, zkvalitnění kapacit pro předškolní vzdělávání, podpora žáků a   studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj vnitřní konektivity   škol a připojení k internetu, modernizace a rekonstrukce   v návaznosti na klíčové kompetence.

2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru   bydlení

Opatření mající vliv na energetickou náročnost   budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (zateplení obvodového pláště   bytového domu, výměna a renovace oken a dveří, prvky pasivního vytápění a   chlazení, stínění instalace systémů řízeného větrání s rekuperací   odpadního tepla); zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody.

3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných   institucí

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a   rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Revitalizace a obnova objektů a věcí evidovaných v   Ústředním seznamu kulturních památek ČR, infrastrukturní opatření pro zpřístupnění   a využívání kulturního a přírodního dědictví, propagace přírodního a   kulturního dědictví.

3.2 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů   územního rozvoje

Pořízení územních plánů, pořízení regulačních plánů   z podnětu nenahrazujících územní rozhodnutí, pořízení územních studií.

3.3 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné   správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT

eGovernment, infrastruktura a informační a   komunikační systémy veřejné správy, specifické informační systémy (IZS),   kybernetická bezpečnost

 4 Komunitně vedený místní rozvoj

 4.1 Posílení komunitně vedeného místního   rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a   aktivizace místního potenciálu 

Za účelem naplnění specifického cíle 4.1 budou   podporovány aktivity identifikované ve schválených strategiích komunitně   vedeného místního rozvoje.

*Návrh témat dle červencové verze programového dokumentu IROP