Naše Napajedla-Město pro život- Revitalizace veřejných ploch a komunikací - II.etapa

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/20.01269

Celkové způsobilé výdaje: 22 394 442,90 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2008 až 30. červen 2012

Popis projektu

Současným problémem města Napajedla je neodpovídající stav několika ulic a parků v centru města (v Městské památkové zóně (MPZ)). Z pohledu funkčnosti stávající stav problém nepředstavuje, avšak z pohledu dopravního, bezpečnostního a vzhledového je nevyhovující a je nutné jej odstranit.Řešením výše uvedených nedostatků by bylo dokončení komplexní revitalizace veřejných ploch v MPZ, které jsou součástí předkládaného projektu. Došlo by ke zlepšení dopravní situace, zvýšení počtu parkovacích míst,zvýšení bezpečnosti ve městě (jak z pohledu dopravního, tak v rámci pěších zón- projekt řeší nové osvětlení), revitalizaci klidových zón (Park Havlíčkovy sady, Park na Kapli) a zlepšení situace pro handicapované občany města a návštěvníky přijíždějícími do města za řadou turistických cílů. Konečným důsledkem by tak bylo posílení reprezentativnosti centra města, což má pozitivní dopad na turistiku a počet návštěvníků přijíždějících do města,kteří přinášejí ekonomický užitek.

Cíle projektu

Cílem je revitalizace veřejného prostranství, zejména pěších a dopravních komunikací v MPZ, které
zaručí jednotlivým cílovým skupinám více bezpečí i prostorové mobility (pěší i motorové). Vyvolanou investicí budou i přeložky sítí v souvislosti s revitalizací veřejného osvětlení. Realizací projektu se podstatně zlepší přístupnost, průjezdnost a průchodnost centra města Napajedla. Centrum bude vylepšeno i po vizuální stránce revitalizací veřejné zeleně či novým veřejným osvětlením.
Navržené řešení má za cíl:
-fyzickou revitalizaci území podporou obnovy a výstavby infrastruktury a místních komunikací,
-efektivnější využití občanského vybavení,
-efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch,
-komplexní řešení ucelených veřejných prostranství,
-zajistit bezpečnost chodců rekonstrukcí chodníků,
-vyrovnávání příležitostí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v oblasti dopravní infrastruktury,
-zvýšení bezpečnosti dopravy,
-zvýšení bezpečnosti chodců v centru města,
-odstranění bariér v dopravní infrastruktuře.

Průběh

Realizační fáze projektu bude zahájena v prosinci 2010 výběrovým řízením dle vyhlašovatele programu na
generálního dodavatele stavebních prací. Žadatel předpokládá vybrat jediného dodavatele (stavební firmu) na kompletní realizaci projektu. Samotné zahájení fyzické realizace je plánováno na březen 2011, kdy bude zahájena stavební realizace projektu. Realizační fáze projektu bude ukončena nejpozději v červnu 2012kolaudací stavby.Veškeré aktivity vyplývající z realizace projektu jsou určeny pro obyvatele města Napajedla a veškeré návštěvníky centra města. Všechny prostory jsou veřejně přístupné a nejsou zpoplatněny. Náklady na provoz
(údržba komunikací a chodníků, sečení trávy, ořezávání větví, spotřeba elektrické energie) bude plně kryta prostředky města Napajedla, které budou v rozpočtu vyčleněny.
Všechny pozemky, na kterých se daný projekt bude realizovat, jsou ve vlastnictví města Napajedla.
Je zpracována projektová dokumentace.
Jsou vydána stavební povolení na všechny stavební objekty realizováné v rámci projektu.
Je naplánován harmonogram prováděných prací.
Byl sestaven projektový tým s uvedením kompetencí a odpovědnosti v jednotlivých fázích projektu.
Je zajištěno předfinancování projektu z vlastních zdrojů.
Žadatel realizoval výzkum (dotazníkové šetření), a zjistil tak základní potřeby obyvatel města ve vztahu k realizovanému projektu. Výsledky a metodika dotazníkového šetření je součástí Marketingové analýzy.

Mezinárodní spolupráce

Ne

Partneři

Ne

Realizátor projektu

Název: Město Napajedla

IČ: 00284220

Ulice: Masarykovo náměstí 89

Město: Napajedla

PSČ: 763 61

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Monika Chrástová, chrastova@napajedla_cz, tel.: 577100920

WWW: http://www.napajedla.cz