My a Vy jsme VŠICHNI!

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00247

Celkové způsobilé výdaje: 572 548,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. duben 2008 až 22. leden 2010

Popis projektu

Projekt navrhuje nákup třetiny objektu mateřské školy, která je nyní nevyužívaná. Součástí projektu jsou stavební práce vedoucí k modernizaci a rekonstrukci prostor. Dále dojde k nákupu vnitřního vybavení a IT pro práci s cílovými skupinami. Prostory budou sloužit pro provoz komunitního centra (pro seniory, osoby ohrožené soc. exkluzí, děti a mládež ohrožené soc. patolog. jevy).
Primárním cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel na venkově. Projektem dojde k výraznému zkvalitnění soc. služeb a zvýšení jejich kapacity, k tvorbě nových soc. služeb.
V předinvestiční etapě projektu byla zpracována detailní analýza kvalitativní a kvantitativní nabídky soc. služeb na území dopadu projektu (Mikroregion Zlatohorsko). Z analýzy vyplynula zřetelná potřebnost realizace projektu, z důvodu početnosti cílových skupin. Nabídka soc. služeb neodpovídá poptávce po nich.
Oblast Jesenicka vykazuje výrazný počet sociálně nepřizpůsobivých osob, osob žijících na hranici hmotné nouze,...

Cíle projektu

Všeobecným cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel na venkově investicemi do infrastruktury v cestovním ruchu.
Specifickým cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření zázemí pro poskytování sociálních služeb. Společnost chce dosáhnout zvýšení kvality a kapacity v oblasti poskytování sociálních služeb a chce dosáhnout zvýšení počtu osob zasažených sociální pomocí.

Mezi konkrétní cíle projektu patří:
- vytvořit zázemí pro terénní služby - zvýšení kvality poskytovaných terénních služeb
- vytvoření zázemí pro pečovatelské služby (pomoc s péčí o děti ve více početných rodinách, senioři, osoby ZTP apod.)
- vytvoření zázemí pro poskytování sociálně-právního poradenství cílovým skupinám
- vytvoření prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže přizpůsobené jejich věku obohacené sociálním učením a vzděláváním v oblasti sociálně patologických problematik mládeže
- vytvoření prostor pro práci se seniory, jejich vzdělávání a společenské vyžití
- vytvoření prostor pro pomoc svobodným matkám a matkám žijícím na hranici hmotné nouze nebo v nelidských životních podmínkách
- vytvoření zázemí pro poskytování pomoci osobám v hmotné nouzi, které žijí v nelidských životních podmínkách
- realizaci prostor pro zkvalitnění odlehčovací služby

Průběh

Pro projekt byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. V rámci projektu byla pořízena nemovitost, zadávacím řízením byl vybrán dodavatel stavebních prací a část stavebních prací zrealizována. V současné době byla podáno druhé monitorovací hlášení s žádosti o platbu.

Partneři

Domov důchodců, Zlaté Hory; Mikroregion Zlatohorsko; obec Mikulovice

Realizátor projektu

Název: Soužití 2005, o.p.s.

IČ: 26873265

Ulice: Na Bukovci 1

Město: Mikulovice

PSČ: 79084

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jiří Rozsypal, info@souziti2005_cz, tel.: 775200811

WWW: http://www.souziti2005.cz