Moravská stezka na území ORP Olomouc,k.ú.Křelov-Břuchotín"

Registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/15.00728

Celkové způsobilé výdaje: 14 491 480,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 12. únor 2009 až 15. prosinec 2011

Popis projektu

Projekt řeší vybudování 4 nových úseků cyklostezek a vyznačení cyklotras na k.ú. Křelov-Břuchotín. Úsek s označením D zajistí výstavbu regionálně významné Moravské stezky na k.ú. obce a její propojení na obdobný projekt města Olomouce. Další tři spojené úseky s označením A,B,C zajistí propojení na tuto páteřní síť a napojení obce na ORP Olomouc a současně propojí oddělené místní části obce Křelov a Břuchotín. Obec splňuje podmínku vzdálenosti od města do 7 km a s k.ú. města přímo sousedí.

Cílem projektu je vybudování části regionálně významné Moravské stezky ležící na k.ú. obce a napojení obce výstavbou segregované cyklostezky v rámci městské aglomerace Olomouc a propojení oddělených místních částí obce.

Významem projektu je, že naváže na projekt města Olomouce řešící výstavbu páteřní Moravské stezky na svém k.ú., a tím dojde k integraci obou projektů a stává se smysluplný.

Přínosem je zvýšení bezpečnosti cyklistů pohybujících se nyní po silnici a zkrácení dojížďky do práce.

Cíle projektu

Projekt si klade dva cíle.
Prvním cílem je vybudování bezpečné dopravní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu dílčí části regionálně významné stezky - Moravské stezky ležící na k.ú.obce, tvořící páteřní stezku sever - jih podél řeky Moravy.
Snahou je, aby přes celé ORP od obce Příkazy na severu po obec Věrovany na jihu byla tato stezka hotová, co nejdříve. Za tím účelem vznikla spolupráce deseti obcí (Příkazy, Skrbeň, Horka/Moravou, Křelov-Břuchotín, Olomouc, Kožušany-Tážaly, Blatec, Bystročice, Charváty a Dub nad Moravou). Mezi obcemi je podepsaná smlouva o partnerství a spolupráci při přípravě tohoto záměru. Každá obec řeší svůj úsek na svém katastru. Do této výzvy podávají nyní projekty obce na severu Křelov-Břuchotín a Olomouc a na jihu Charváty a Dub/Moravou.

Druhým cílem je napojení obce výstavbou segregované cyklostezky v rámci městské aglomerace Olomouc a propojení oddělených místních částí obce a jejich spojení s městem Olomouc a to za účelem dojíždění místních obyvatel obce do práce, do škol, za zábavou, ale také ve spojení obce s rekreační oblastí Litovelské Pomoraví, jjezera Poděbrady a CHKO Litovelské Pomoraví, kde je dnes možné jezdit pouze po frekventovaných a nebezpečných silnicích.

Přínos projektu je tedy i ve zvýšení bezpečnosti cyklistů pohybujících se nyní posilnici. Užitek z projektu bude mít cílová skupina obyvatel obce využívajících kolo pro jízdu do práce, do školy a za zábavou či navštěvování spoluobčanů v místních částech obce. To v případě agregované stezky. V případě úseku D z projektu bude mít užitek cílová skupina obyvatel města Olomouce a všech cykloturistů rekreujících se v Litovelském Pomoraví a jeho okolí, ale i občané obce Horka nad Moravou a Skrbeně, rovněž jezdící do Olomouce za prací, do škol a za zábavou po Moravské stezce.

Průběh

Projekt je ve III. fázi zpracování žádosti o dotaci.

Mezinárodní spolupráce

Není uplatňovaná

Partneři

Statutární město Olomouc a obec Skrbeň.

Realizátor projektu

Název: Obec Křelov-Břuchotín

IČ: 63028255

Ulice: Marie Majerové 25

Město: Křelov-Břuchotín

PSČ: 783 36

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing.Stanislav Losert, losert.s@seznam_cz, tel.: 739 015 236