Moravská stezka na území ORP Olomouc, k.ú. Charváty

Registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/15.00729

Celkové způsobilé výdaje: 8 538 317,92 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. květen 2011 až 14. listopad 2011

Popis projektu

Projekt řeší vybudování  3 nových úseků regionálně významné Moravské stezky na k.ú. obce a to mezi místními částmi Charváty a Drahlov, Drahlov a Čertoryje a na jihu Čertoryje až na hranice s obcí Dub/Mor., místní část Bolelouc a napojení na souběžně projektovaný nový úsek v Dubu/ Mor.

Cílem projektu je vybudování části regionálně významné Moravské stezky ležící na k.ú.obce a propojení novou stezkou se sousední obcí Dub/Mor. nejkratší možnou cestou mezi intravilány obou obcí a tím dokončení páteřní sítě na území obce.

Významem projektu je, že obec na svém území řeší výstavbu páteřní Moravské stezky, čímž dojde k itegraci projektu s obdobným projektem sousední obce Dub/Mor. a vznikne integrovaný smysluplný projekt. Přínosem je zvýšení bezpečnosti cyklistů pohybujících se nyní po silnici a zkrácení dojížďky do práce, do školy a za zábavou mezi obcemi a pro cykloturisty.

Současné trasování Moravské stezky mezi oběma obcemi je vedeno po silnici II/435, která je nebezpečná.

Cíle projektu

Projekt si klade dva cíle.
Prvním cílem je vybudování bezpečné dopravní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu dílčí části regionálně významné stezky - Moravské stezky ležící na k.ú. obce a to v úseku, kde je dnes možné jezdit pouze po frekventovaných a nebezpečných silnicích. Moravská stezka tvoří páteřní stezku sever - jih podél řeky Moravy.
Snahou je, aby přes celé ORP od obce Příkazy na severu po obec Věrovany na jihu, byla tato stezka hotová, co nejdříve. Za tím účelem vznikla spolupráce deseti obcí ( Příkazy, Skrbeň, Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Olomouc, Kožušany-Tážaly, Blatec, Bystročice, Charváty a Dub nad Moravou). Mezi obcemi je podepsaná smlouva o partnerství a spolupráci při přípravě tohoto záměru. Každá obec řeší svůj úsek na svém katastru. Do této výzvy podávají projekty obce na severu Křelov-Břuchotín a Olomouc a na jihu Charváty a Dub nad Moravou.

Druhým cílem je propojení obce výstavbou nových cyklostezek v rámci obce Charváty a propojení oddělených místních částí obce a jejich spojení bezmotorovou dopravou za účelem dojíždění do práce, do škol, za zábavou, ale také za rekreací podél Moravy.

Přínos projektu je tedy i ve zvýšení bezpečnosti cyklistů pohybujících se nyní po silnici. Užitek z projektu bude mít cílová skupina obyvatel obce využívajících kolo pro jízdu do práce, do školy a za zábavou či navštěvování spoluobčanů v místních částech obce. To je kvalitativní změna oprati stávajícímu stavu, kdy vlastně přímé propojení mezi místními částmi a dále s městysem Dub nad Moravou vlastně pro cyklisty není. Existují jen úzké pěší chodníky a pěšinky. Je zde patrná příčinná souvislost mezi projektem a cílovou skupinou.

Průběh

Projekt se nachází ve III.etapěpodání žádosti o dotaci.

Mezinárodní spolupráce

Není žádná.

Partneři

Městys Dub nad Moravou

Realizátor projektu

Název: Obec Charváty

IČ: 00635715

Ulice: Charváty 98

Město: Charváty

PSČ: 783 75

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing.Stanislav Losert, losert.s@seznam_cz, tel.: +420739015236