Poslední otázky

1 2      ››

Jaký bude způsob hodnocení projektů?

Projekty budou posuzovány po formální stránce, po stránce přijatelnosti a pak bude probíhat bodování projektů. Sytém hodnocení a kritéria pro výběr projektů budou schváleny Monitorovacím výborem ROP SM.

Po jakou dobu bude sledována udržitelnost výsledků projektu?

Z evropské legislativy vyplývá povinnost uchovat výsledky projektu 5 let od ukončení realizace projektu.

Je již zpracována metodika pro integrované projekty a Integrované plány rozvoje měst?

Metodiky se připravují, v současné době existují pouze v pracovní neveřejné podobě. Metodiky budou zveřejněny na našich webových stránkách www.rr-strednimorava.cz, jakmile budou zpracovány.

Které výdaje budou způsobilé a od kterého data?

Metodika způsobilých výdajů vč. přesného výčtu způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude součástí dokumentace pro žadatele zveřejněné před každou výzvou. Problematika způsobilosti výdajů úzce váže na problematiku veřejné podpory. Předpokládá se, že naprostá...

celá odpověď

Jak budou projekty financovány?

Zatím se hovoří o několika možných variantách financování projektů. Jako nejpravděpodobnější se jeví průběžné proplácení zaplacených faktur (ex-post).

Jaká bude maximální výše dotace ze strukturálních fondů Evropské unie?

Maximální výše dotace ze strukturálních fondů může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Záleží však na zaměření a aktivitách projektu. Bude posuzováno, zda projekt nezakládá veřejnou podporu a zda tedy nenarušuje hospodářskou soutěž. V takovém...

celá odpověď

Hranice počtu obyvatel

Je již stanovena hranice počtu obyvatel u obcí, které mohou žádat o dotaci v rámci ROP SM nebo v rámci Programu rozvoje venkova?

Hranice počtu obyvatel u obcí je stanovena na 500 obyvatel.

Kdy bude zveřejněna dokumentace pro žadatele?

Dokumentace vč. příručky pro žadatele bude zveřejněna v dostatečném časovém předstihu před každou výzvou na www.rr-strednimorava.cz. V současnosti je zveřejněn dokument ROP SM, který byl předložen Evropské komisi, a pracovní verze Prováděcího dokumentu ROP SM, kde jsou...

celá odpověď

Kdy se předpokládá vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí / projektů?

Výzvy budou vyhlašovány poté, co budou dořešeny problematické oblasti, např. veřejná podpora a monitorovací informační systém. Přesný termín nelze v současné době určit také s ohledem na vyjednávání Národního strategického referenčního rámce (NSRR), jehož...

celá odpověď

Aktuální informace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava

Kde získáme aktuální informace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP SM) a o možnostech, které nabízí?

Informace lze získat na webových stránkách regionu soudržnosti Střední Morava www.rr-strednimorava.cz elektronickým zasláním dotazu na info@rr-strednimorava.cz či přímo od pracovníků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Kontakty (e-mail, telefon)...

celá odpověď


1 2      ››