Modernizace vybavení otrokovických základních škol

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00878

Celkové způsobilé výdaje: 5 760 646,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červen 2011 až 30. září 2011

Popis projektu

Stále se zrychlující vývoj technologií způsobil, že se v uplynulých deseti letech podmínky, v nichž vzdělávání probíhá, značným způsobem proměnily. Technologie pronikly do všech oblastí života, staly se běžnou a dětem dostupnou výbavou a změnily způsob vnímání informací a jejich následné využívání. Na druhé straně se právě technologie staly nástrojem, kterým se zásadním způsobem rozšiřuje hranice digitální propasti mezi skupinami žáků z různých sociálních prostředí. Díky tomu se na jedné straně velmi usnadnil přístup k informacím, což vede u mnoha lidí, žáky nevyjímaje, k přesvědčení, že není třeba se učit nazpaměť tolik učiva jako v minulosti. Na druhou stranu je třeba si osvojit mnoho dříve neznámých dovedností. Pokud by současný trend ignorování významu implementace technologií do výuky způsobující nedostatečnou připravenost žáků na život v 21. století pokračoval, hrozí značné riziko, že se brzy projeví zaostávání nejen ve školství, ale též v jiných oblastech, např. formou zhoršování konkurenceschopnosti státu, růst nezaměstnanosti, snižování HDP apod. Logickou reakcí je tedy záměr vybavit učebny základních škol informační a komunikační technologií (ICT) směřující ke zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky. V Otrokovicích žije 18,5 tisíc obyvatel a jsou v něm zřízeny tři základní školy: Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, ředitel Mgr. Vratislav Podzimek, Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, ředitelka Mgr. Marta Zakopalová a Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace, ředitelka Mgr. Jana Večeřová.

Cíle projektu

Cílem projektu je umožnit žákům otrokovických základních škol kvalitní výuku cizích jazyků a informatiky za
využití informačních a komunikačních technologií (ICT).
Výstupem projektu bude vznik jedné učebny pro výuku cizích jazyků a jedné učebna pro výuku informatiky na
každé základní škole. Učebny budou vybaveny moderní ICT splňující požadavky na výuku těchto předmětů.
Jazykové a PC učebny budou mít 24 míst.

Průběh

Realizační fáze projektu bude zahájena výběrovým řízením dle vyhlašovatele programu na generálního
dodavatele ICT. Samotné zahájení fyzické realizace je plánováno na 18.7.2011 kdy budou učebny vybaveny novou ICT.
Realizační fáze projektu bude ukončena 29.8.2011, aby se stihl začátek školního roku.

Mezinárodní spolupráce

nebude realizována

Partneři

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 75020220.

Realizátor projektu

Název: Město Otrokovice

IČ: 00284301

Ulice: nám. 3. května 1340

Město: Otrokovice

PSČ: 765 02

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. František Žák, zak@muotrokovice_cz, tel.: 577680412

WWW: http://www.muotrokovice.cz