Modernizace učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT technologií při výuce

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00367

Celkové způsobilé výdaje: 4 060 013,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 9. leden 2009 až 1. červen 2010

Popis projektu

Realizační část projektu bude probíhat ve dvou etapách, v první musí být provedeny rozsáhlejší stavební úpravy. Stavební práce budou probíhat ve všech třech modernizovaných učebnách najednou a musí proběhnout v době letních prázdnin, aby nebyla touto činností narušována výuka a také, aby bylo možné učebny připravit včas na instalaci zařízení a vybavení.

Následné vybavení učeben nábytkem a zařízením bude probíhat již během školního roku a bude tvořit druhou realizační fázi projektu.

Vybudované učebny budou sloužit k zajištění modernizované výuky cizích jazyků, jako multimediální učebna zaměřená na výuku předmětů matematicko-fyzikálních a přírodovědného zaměření s možností využití ICT a dále k moderní výuce fyziky a chemie s důrazem na praktické ukázky a pokusy a zapojení informačních technologií do výuky těchto předmětů.

Multimediální učebna a učebna přírodovědná budou dále využívány pro výuku základů environmentální výchovy.

Cíle projektu

Důvodem, proč je projekt připravován, je nabídnout i v menší obci přístup žákům a učitelům k moderním vyučovacím metodám a multimediálním oporám výuky a využití. Současný trend a situace na trhu práce nutí všechna školská zařízení k inovacím výuky a její směřování k využívání ICT technologií a rozšiřování jazykových kompetencí.
Projekt je zacílen konkrétně na inovaci a modernizaci výuky s využitím výpočetní techniky následujících předmětů:
- cizí jazyk (učebna pro cca 24 žáků);
- fyzika;
- chemie;
- envinmentální vzdělávání;
- přírodopis.
Součástí jazykové učebny bude i úložný prostor pro knižní fond žákovské učebny s relaxačním koutkem pro
četbu knih a časopisů, místo by mohlo v budoucnu sloužit i jako školní klub pro žáky 2. stupně v době mimo vyučování.
Hlavním výstupem projektu budou modernizované učebny, které cílové skupině - žákům školy - poskytnou odpovídající zázemí pro rozvoj jejich klíčových kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a využívání ICT technologií. Učitelům přinese realizace budování nových učeben možnost využívání multimediálních studijních opor při výuce a zaměřit se i na praktické ukázky a pokusy při výuce přírodovědných oborů.
Mottem projektu se stal Konfuciuv výrok:
"Pověz mi a já zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mě se zúčastnit a já pochopím."

Průběh

Projekt bude realizován v letech 2009 - 2010. Podstata projektu spočívá v úpravách tří učeben v Základní škole Troubky. Účelem modernizace je zkvalitnění a inovace vyučovacích metod při výuce cizích jazyků, environmentálního vzdělávání, výuce přírodopisu, fyziky a chemie.
Cílem projektu je modernizovat vybavení učeben a inovovanou výuku směřovat k využívání multimediálních
výukových pomůcek.
V rámci navrhovaných úprav jazykové učebny vznikne i úložný prostor pro knižní fond žákovské knihovny a
čtenářský koutek - s výhledem využít toto zařízení jako školní klub pro smysluplné a aktivní využití volného času žáků v době mimo vyučování.
Cílovou skupinou jsou žáci, kterým projekt napomůže naučit se pracovat s moderními technologiemi, zlepší jejich postavení na trhu práce a rozšíří jazykové a ICT kompetence.

Realizátor projektu

Název: Základní škola a Mateřská škola Troubky

IČ: 61985406

Ulice: Dědina 10

Město: Troubky

PSČ: 75102

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jitka Pěchová, reditel@skolatroubky_cz, tel.: 581221131

WWW: http://www.skolatroubky.cz