Mateřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č.p. 369

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00866

Celkové způsobilé výdaje: 10 498 328,55 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. říjen 2010 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Předmětem projektu města Zubří jsou stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č.p. 369, tj. Mateřské školy Duha. Tento projekt bude mít za následek zvýšení kapacity na 50 dětí a výrazně přispěje k pokrytí poptávky po službách mateřských škol v městě Zubří. V rámci realizace projektu vznikne samostatná třída včetně nutného zařízení o kapacitě 25 dětí v 2.NP stávajícího objektu MŠ Duha. Po realizaci projektu budou všechny prostory mateřské školy Duha naplňovat současné hygienické a požární požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání padesáti dětí. Dále bude budova připravena k plnění základních požadavků pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace (bezbariérové řešení přístupu do objektu a jeho vnitřních dispozic včetně výtahové šachty).

Město Zubří se svými 5 515 obyvateli představuje dynamicky se rozvíjející město. Aktivně je podporována nová výstavba a jsou zde cíleně vytvářeny příznivé podmínky pro bydlení a přilákání nových obyvatel do města. Tento aktivní přístup se pozitivně projevuje na počtu obyvatel, který má v posledních devíti letech stále rostoucí trend. Ve městě tak přibývá mladých rodin s dětmi, což s sebou nese mimo jiné také zvýšenou poptávku po službách mateřských škol. Tato poptávka naráží na jeden z hlavních problémů, se kterými se město Zubří v současnosti potýká, v podobě kvality zázemí a nedostatečné kapacity mateřských škol na území města. Stávající kapacity dvou mateřských škol nejsou schopny obsloužit všechny zájemce o služby mateřských škol, navíc problém kapacit znásobuje stávající technický stav budovy MŠ Duha v místní části Staré Zubří. Řešením těchto problémů bude nástavba a rekonstrukce stávající budovy MŠ Duha , která umožní významné rozšíření celkových kapacit mateřských škol v Zubří. Díky nástavbě a rekonstrukci vzniknou dostatečné kapacity pro umístění 50 dětí, což bude znamenat vytvoření dostatečných kapacit pro pokrytí poptávky po službách mateřských škol ve městě Zubří.

 

 

 

 

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu jsou stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu MŠ Duha ve městě Zubří.
V rámci tohoto projektu bude:
-zvýšena kapacita MŠ Duha o 15 dětí, tj. na celkovou kapacitu 50 dětí ve dvou třídách,
-vybudována nová třída v 2.NP včetně příslušenství,
-zajištěna bezbariérová úprava celého objektu včetně 2 NP,
-vytvořena 2 nová pracovních místa,
-odstraněn problém s nedostatečnou kapacitou mateřských škol v městě Zubří.

Průběh

Realizační fáze projektu bude zahájena v říjnu 2010 výběrovým řízením dle vyhlašovatele programu na
generálního dodavatele stavebních prací. Žadatel předpokládá vybrat jediného dodavatele (stavební firmu) na kompletní realizaci projektu.
Samotné zahájení fyzické realizace je plánováno na březen 2011, kdy bude zahájena stavební realizace projektu dle harmonogramu projektu, tj.:
-vyklizení mobiliáře, demontáž zařízení,
-kompl.demontáž střechy, pozednicového a štítového zdiva, komínů, odstranění cihelné dlažby v půdním
prostoru,
-ztužující želbet.věnce, demontáž stáv. strop.trámů, osazení nové nosné konstrukce stropu,
-nosná konstrukce nového nadstřešení, střešní krytina,
-demontáž podlah v1.NP, hydroizolace a sanace zavlhlého zdiva, štítové zdivo, šachta výtahu, demolice
stáv.schodiště na půdu,
-základové konstr. přístavby vstupní rampy,
-železobetonové schodiště do 2.NP,
-konstrukce podlah obou podlaží MŠ, osazení okenních výplní,
-vnitřní stavební práce, tepel. a zvuk.izolace, vnitřní instalace, dokonč.práce MŠ,
-venkovní úpravy fasády, dokonč.vnitřní prací a instalací,
-kompletace, vybavení,vyklizení staveniště,
-předání a převzetí stavby,
-kolaudace I.etapy stavby.
Realizační fáze projektu bude ukončena nejpozději v říjnu 2011 kolaudací stavby.
Během realizační fáze bude proveden výběr nových zaměstnanců, s cílem zajistit jejich plný stav pro provoznífázi projektu.
Výsledky projektu:
-zvýšena kapacita MŠ Duha o 15 dětí, tj. na celkovou kapacitu 50 dětí ve dvou třídách,
-vybudována nová třída v 2.NP včetně příslušenství,
-zajištěna bezbariérová úprava celého objektu včetně 2 NP,
-vytvořena 2 nová pracovních místa,
-odstraněn problém s nedostatečnou kapacitou mateřských škol v městě Zubří.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Město Zubří

IČ: 00304492

Ulice: U Domoviny 234

Město: Zubří

PSČ: 75664

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Radek Janošek, janosek@mesto-zubri_cz, tel.: 571757062

WWW: http://www.mesto-zubri.cz