Elektronická podatelna

Vítáme Vás v elektronické podatelně Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Jsme velmi poctěni, že jste se rozhodli používat náš systém.

Co náš systém nabízí:

Možnost podání elektronickou cestou

Dovolujeme si Vás upozornit, že komunikace prostřednictvím elektronické podatelny není chráněná elektronická komunikace. Regionální rada neručí za porušení zabezpečení Vámi zaslaných osobních údajů.


Elektronické podání
je možné také prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na adresu: podatelna@rr-strednimorava_cz , nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk). Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. Nosič můžete doručit do podatelny Úřadu regionální rady na tato pracoviště:

 • podatelna Olomouc, Jeremenkova 40b, 779 11, Olomouc, dveře č.507


Úřední hodiny podatelny:

Po   9:00 - 12:00  a  13:00 - 15:00
Út  
St   9:00 - 12:00  a  13:00 - 15:00
Čt  
Pá  


Požadavky na elektronická podání:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

 • *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC (dokument MS Word), *.XLS (dokument MS Excel).
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.  
 • V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 • Maximální celková velikost datové zprávy (včetně příloh) je 10MB.


Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 
Příjem a zpracování elektronických podání:

 • Elektronická podatelna provádí kontrolu obsahu zprávy. Obsah zprávy je kontrolován z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, vyhotoví zaměstnanec podatelny zápis o nepřijetí zprávy, ve kterém je uveden konkrétní důvod a zpráva není e-podatelnou přijata.
 • O obdržení elektronického podání příjemcem je odesílatel informován pouze v případě, že o tuto informaci ve zprávě výslovně požádá, nebo je elektronické podání ve formátu, který vyžaduje automatické potvrzení o přijetí či přečtení zprávy.
 • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
 • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Úřadem Regionální rady vedena výhradně v listinné podobě.
 • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

 Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami.

 
Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát :

Karel Bránka

Bedřich Půža

JUDr. Jana Sedláčková

Ing. Zdeněk Říha

Jarmila Pecháčková

Ing. Radomír Daněk

Mgr. Petr Vaščák

Ing. Dana Koplíková

Bc. Radek Strnadel

Ing. Ivan Matulík


 
Kvalifikované certifikáty vydala certifikační autorita PostSignum.


Elektronický podpis

E-podatelna Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesílatel opatří elektronickým podpisem (je možno použít u kterékoliv varianty elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Elektronicky podepsané podání má stejnou váhu jako písemnost podaná vlastnoručně. Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na http://www.ica.cz.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava činit právní úkony v elektronické podobě (přes datovou schránku Regionální rady) a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:


1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

a) nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

b) musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst.
    2, zejména identifikaci toho, kdo podání činní, tedy v případě:

 • fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování;
 • fyzických osob, kdy podání souvisí s její podnikatelskou činností: jméno, příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo k podnikání, případně jinou adresu pro doručování;
 • právnická osoba: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování.
    

 3. Podání, která nejsou upravená žádným právním předpisem

Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Tato podání jsou přijata po zpracování elektronickou podatelnou do spisové služby úřadu. Pokud si odesílatel nevymíní jinak, další komunikace s Regionální radou bude probíhat v písemné podobě


Informace k datové schránce Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava:

ID datové schránky: rk9j9k3
Typ datové schránky: Orgán veřejné moci