Komplexní modernizace vzdělávacího procesu na ZŠ Uničov, Haškova 211 s důrazem na ICT a jazykové vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00900

Celkové způsobilé výdaje: 2 681 300,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 25. květen 2011 až 30. září 2011

Popis projektu

Realizací předkládaného projektu vytvoříme příznivé podmínky pro vzdělávání dle školského zákona 561/2004 Sb. a školního programu, který je zaměřen na výuku jazyků a Informatiku. Vybavení školy v této oblasti je dnes ale nedostatečné. V uskutečnění projektu vidíme příležitost v rozvoji moderního přístupu ke vzdělávání a naplnění všech klíčových kompetencí. Toho však nelze dosáhnout bez patřičné úrovně vybavení, které škola nemá v ani jedné z podporovaných oblastí. Škola vykazuje vysokou kvalitu odborného personálu, technické vybavení je ovšem velmi špatné, což snižuje výkonnost organizace a přináší zklamání nejen žákům, ale i rodičům a pedagogům. Aby škola vyhověla dnešním nárokům na vzdělávání, musí nutně modernizovat vybavení a přizpůsobit výuku novým formám a technologiím. Získání vyšších znalostí zajištěné názorností povede také ke zvýšení úspěšnosti žáků, zlepšení jejich rozvoje i vztahu ke vzdělávání. Uskutečněním projektu se zvýší úroveň kvality výuky a rozšíření mezipředmětových vazeb, což zajistí propojenost poznatků a pochopení jejich smysluplnosti žáky. Dojde ke zvýšení komunikačních dovedností, což bude mít významný vliv na žáky při uplatnění na trhu práce. Znalosti ICT a jazyků jsou, dle statistiky úřadu práce, považovány za klíčové kompetence pro uplatnitelnost na trhu práce již nyní a jejich význam se bude zvyšovat. Díky projektu bude také možné rozšířit tyto aktivity a širší nabídkou přispět k redukci kriminality a společensky patologických jevů. Zvýšení zájmu žáků o tyto oblasti a podpora rozvoje osobních vazeb k dalším národnostem povede ke zvýšení tolerance k jiným národnostem, životním stylům i náboženstvím a jejich vlivem bude docházet ke snižování zájmu o extremistické skupiny. Vyvolání zájmu o určité obory všeobecně přispívá k omezování sociopatogenních jevů, což je také významným prvkem zvláště ve městě Uničov, které se potýká s cca 22% nezaměstnaností.

Cíle projektu

Zkvalitnění výuky jazyků a informatiky na škole s využitím moderních informačních a
komunikačních technologií a to prostřednictvím modernizace učebny Informatiky, jazykové laboratoře a jazykové učebny na 1. stupni školy. Tím získáme kvalitní technologické zázemí, které s odborným pedagogickým personálem vytvoří kvalitní zázemí pro výuku žáků, kteří získají hlubší znalosti a dovednosti v podpořených oborech a budou zaměstnavatelnější. Díky realizaci projektu dojde také ke zhodnocení obecního majetku a zlepšení prestiže města. Služeb školy budou moci využívat i obyvatelé okolních vesnic, což může mít za
následek růst obyvatelstva ve městě.

Průběh

Projekt má všechny potřebná povolení a nyní jsou vyhlašována zadávací řízení na zhotovitele stavební části a dále na dodavatele vybavení.

Mezinárodní spolupráce

Není.

Partneři

Nejsou

Realizátor projektu

Název: Základní škola Uničov, Haškova 211

IČ: 45213071

Ulice: Haškova 211

Město: Uničov

PSČ: 78391

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Svatopluk Vlk, vlk@haskova_cz, tel.: 585051221

WWW: http://www.haskova.cz