Informační systém značení památek ve městě Val. Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00925

Celkové způsobilé výdaje: 22 631 345,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 4. leden 2010 až 30. prosinec 2011

Popis projektu

Cílem projektu je vybudovat jednotný systém značení turistických cílů v Mikroregionu VM-K, aby se zvýšila celková konkurenceschopnost regionu a také zainteresovaných podniků a institucí v mikroregionu v rámci CR. Základním prvkem systému značení v rámci obcí Mikroregionu budou informační tabule umístěné v jednotlivých obcích a s tím související produkty, např. turistické skládačky, mapky, publikace atd. Informační systém bude tvořen nezvukovými orientačními a informačními tabulemi. Přidanou hodnotou projektu bude pořízení moderního elektronické průvodce v několika jazykových verzích - tzv. guidy. Projekt je určen-turistům, návštěvníkům z okolních destinací a projíždějícím či nahodilým návštěvníkům,turistům již pobývajícím ve městě,zájemcům o kulturu, turistiku a historii,podnikatelům a obchodním partneům místních firem,občanům Mikroregionu VM-K.

Cíle projektu

Hlavním cílem je vytvořením přehledného a jednotného značení a navigace přispět k maximálnímu využití
turistického potenciálu Mikroregionu, zkvalitnění služeb poskytovaných v rámci cestovního ruchu a především
vyjít vstříc stále přibývajícímu počtu domácích i zahraničních turistů. Důraz je kladen rovněž na další
zkvalitňování a rozšiřování systému. Cílem projektu je maximálně využít potenciálu Mikroregionu v oblasti
cestovního ruchu tak, aby se zainteresované obce mohly návštěvníkům prezentovat bohatou nabídkou
významných míst, kam se budou rádi vracet a poskytnout jim možnost příjemného strávení volného času.

Průběh

V přípravné fázi projektu byl sestaven projektový tým, který na přípravě projektu aktivně spolupracuje. Tento tým je tvořen zástupci žadatele (Město Valašské Meziříčí), zástupcem partnera projektu Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko) a externími subjekty. V rámci přípravné fáze probíhají tyto aktivity:
 Zpracování projektové žádosti včetně povinných příloh.
 Výběrové řízení na zpracovatele, dodavatele projektové dokumentace.
 Výběrové řízení na dodavatele, zhotovitele značení a jeho montáž, elektronického průvodce.

Ve fázi realizace budou provedeny veškeré práce nutné k dosažení cílů projektu. Stavební práce a technologie budou provedeny v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Tato fáze bude nejnáročnější z hlediska toku financí. Stavební části a informační technologie budou řešeny dodavatelsky. V rámci realizační fáze projektu budou provedeny tyto aktivity:
 Realizace stavebních částí stavby a informačních technologií.
 Předávací protokol (předání díla objednateli).
 Závěrečné hodnocení projektu.

Před zahájením plného provozu,což je plánováno na konec roku 2011, je nutné dílo předat objednateli včetně vyhotovených a schválených předávacích protokolů a sepsat závěrečné hodnocení projektu. Projektem bude vybudován jednotný systém značení turistických a kulturních cílů Svazku obcí Mikroregion VM-K, za jehož existenci, správu a údržbu popř. opravu bude zodpovědný majitel (společně s partnerem projektu). Náklady na jeho údržbu a aktualizaci budou hrazeny z rozpočtu majitele.

Partneři

Partnerem projektu je Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Tento vztah je ošetřen partnerskou smlouvou. Zástupce partnera se aktivně účastní setkání projektového týmu. Zastupuje zájmy Svazku obcí Mikroregion VM-K jako partnera projektu.

Realizátor projektu

Název: Město Valašské Meziříčí

IČ: 00304387

Ulice: Náměstí 7

Město: Valašské Meziříčí

PSČ: 757 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Vítězslav Zachrdla, zachrdla@muvalmez_cz, tel.: 571 674 655

WWW: http://www.valasskemezirici.cz