Hrajte-si v městy-si

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01191

Celkové způsobilé výdaje: 3 179 727,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červen 2008 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování víceúčelového hřiště v Dubu nad Moravou, s kvalitním sportovním povrchem, s možnostmi realizace širokého spektra sportovních aktivit a s možnostmi pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Hřiště bude venkovní, bezbariérové a bude dostupné pro všechny občany bez rozdílu.

Hřiště je určeno především pro obyvatele městyse i spádových obcí, pro činnost místních spolků a pro pořádání nejrůznějších veřejných akcí. Projekt občanům vytvoří nabídku možností trávení volného času, která v městysi v současné době chybí, a nepochybně tak přispěje ke zvýšení kvality jejich života.

Investorem projektu je Římskokatolická farnost Dub nad Moravou. Provozovatelem projektu bude Městys Dub nad Moravou.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit pro všechny obyvatele městyse Dub nad Moravou a jeho okolí kvalitní venkovní víceúčelovou sportovní plochu, s širokou nabídkou sportovních aktivit a s možnostmi pořádání kulturních a společenských akcí. Cílem je, aby místní obyvatelé mohli realizovat -časově neomezeně, bezplatně, bezpečně a bez nutnosti dojíždění do vzdálenějších měst a obcí- své poptávané sportovní aktivity, pro něž v současné době nemají v městysi ani v jeho okolí žádné vhodné venkovní plochy. Snahou tak je, aby tito občané mohli plnohodnotně a společensky přijatelně trávit svůj volný čas.
Hlavním cílem projektu pak je dosažení zvýšení kvality života místních občanů, zvýšení jejich životní úrovně a zvýšení jejich spokojenosti s životem v obci. Projektem bude podpořena tradiční sounáležitost obyvatelstva s daným regionem a z globálního hlediska projekt přispěje k omezení procesu přesouvání mladé populace z venkova do měst.
Dalšími cíli projektu je vytvořit místním spolkům kvalitní a moderní venkovní sportovní prostory pro realizaci jejich spolkové činnosti, vytvořit venkovní víceúčelovou plochu pro pořádání církevních, kulturních, sportovních a společenských akcí (zejm. dubských poutí), zvýšení počtu těchto akcí, podpora zdravého životního stylu obyvatel, řešení trávení volného času dětí a mládeže apod.
Jedním z cílů projektu je také zkvalitnění výuky hodin tělesné výchovy na místní ZŠ a tím zatraktivnění školy pro její žáky i jejich rodiče.
Všech těchto cílů bude dosaženo realizací tohoto projektu.

Průběh

Výsledkem projektu bude víceúčelové hřiště, se sektorem skoku do dálky, o celkové ploše 640 m2. Součástí stavby je také přístupový chodník ze zámkové dlažby o ploše 4 m2 a terénní úpravy o ploše 302 m2.

Partneři

Partnerem projektu je Městys Dub nad Moravou, Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou.
Statutárním zástupcem Městyse Dub nad Moravou je Vítězslav Křesina, starosta městyse.

Realizátor projektu

Název: Římskokatolická farnost Dub nad Moravou

IČ: 48427683

Ulice: Pod Školou 208

Město: Městys Dub nad Moravou

PSČ: 78375

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Alexandra Snopková, Český projekt - poradenství, s.r.o., snopkova@ceskyprojekt_cz, tel.: +420777607344