Dolní Lhota - Revitalizace centra obce

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01219

Celkové způsobilé výdaje: 3 336 805,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2010 až 30. červen 2011

Popis projektu

V realizace projektu prvotně dojde k vybourání nefunkční kašny, chodníku kolem hrany potoka, betonové plochy
kašny, asfaltové plochy a betonové desky v místě nástup k lávce. Dále bude odstraněno původní zábradlí v místě
stávající lávky a zlikvidováno společně se vzniklou sutí.
Následně dojde k položení dlažby nové, v případě obvodových chodníků bude využita dlažba plošná, betonová, v
místě klidové zóny dojde k pokladu nepravidelné spárované kamenné dlažby, pro obnovu stávajících
parkovacích míst bude položen štěrkový trávník společně s naležato položenými obrubníky, které budou
oddělovat tuto plochu od plochy travnaté.
V klidové zóně v centru obce bude vystavěna kamenná zídka s betonovým základem a vodní prvek "prameník"
napojený na vodovodní řád. Řešená plocha bude vybavena mobiliářem, který budou tvořit následující prvky:
otočné křesílko 6 ks, hopsadlo 1 ks, odpadkový koš 2 ks, stojan na kola 1 ks, lavice 2 ks. V rámci celkové
koncepce místa dojde k instalaci dvou stožárů veřejného osvětlení, které bude napájeno fotovoltaickými články.
Klidová zóna bude dále doplněna o ochranné prvky oplocení a rošt kolem stromů. Na místě původní zvoničky
vznikne dřevěný
objekt s informačními skříňkami, který bude korespondovat s původním architektonickým řešením. Odstraněné
zábradlí na stávající lávce bude nahrazeno zábradlím novým, tak aby byla zajištěna bezpečnost pohybujících se
osob.
Revitalizace veřejné zeleně bude řešena založením nového trávníku. V rámci sadových úprav dojde k výsadbě
keřů, trvalek a stromů. V propočtu se počítá s doplněním kvalitní ornice, vyhnojením ploch a vylepšením
zahradním substrátem pro každý strom, včetně záhonů keřů a trvalek.

Cíle projektu

Primární cíle definované projektem, čítají fyzickou revitalizaci centra obce Dolní Lhota, která vyřeší dlouhodobě
nevyhovující a nereprezentativní stav veřejné zeleně, dotčených veřejných komunikací a obecního mobiliáře.
Řešené centrum obce má půdorys trojúhelníku, uprostřed něhož je umístěna klidová zóna v podobě menšího
zeleného trojúhelníku a protéká jím regionálně významný Luhačovický potok (dříve preferován název Šťávnice).
V rámci projektu dojde k úpravě trasování pěších tahů obnovou a výstavbou bezbariérových pochůzných
chodníků a vytvoření nových logických spojení na navazující pozemky a komunikace,které byly vybduovány v
rámci projektu ROP. Tím se zlepší funkčnost celého území.
V ústřední části původního centrálního trojúhelníku vznikne odpočívadlo, v rámci něhož budou instalovány lavice,
křesílka a hopsadlo pro děti. V této části bude dlažba řešena nepravidelným spárovaným kamenným podkladem.
Na místě původní kašny zbudované v roce 1978, která v průběhu let ztratila svou funkčnost a v roce 1994 byla
nahrazena květinovým záhonem, vznikne specifický vodní prvek (prameník), který bude sloužit jako určité
osvěžení pro návštěvníky centra obce a rovněž zpestří místní mikroklima. Dalším novým prvkem bude
jednoduchý dřevěný přístřešek v místě původní zvoničky. Objekt bude korespondovat s původním
architektonickým řešením a s celkovým architektonickým stylem etnografického subregionu Luhačovské Zálesí,
primárně však bude určen k prezentaci informací o obci a přilehlém regionu. Komplexně bude provedena
rekultivace půdy, projektem rovněž dojde k úpravě travnatých ploch a záhonů, výsadbě stromů, trvalek a bylin.
Současně dalším cílem je vybudovat bezbariérový přístup k novým parkovacím stáním pro uživatele centra obce,
které zabezpečí bezpečnost pro uživatele obce i automobilovou dopravu.

Průběh

Rozhodující výstupy projektu:
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 0,13 ha

Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 0,09 ha

Mezinárodní spolupráce

není

Realizátor projektu

Název: Obec Dolní Lhota

IČ: 00283878

Ulice: Dolní Lhotas 129

Město: Dolní Lhota

PSČ: 76323

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jaroslav Masař, obecdolnilhota@volny_cz, tel.: 577138038

WWW: http://www.dolni-lhota.cz