Centrum sportu a zábavy Vikýřovice

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00252

Celkové způsobilé výdaje: 34 813 296,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 5. listopad 2007 až 30. červenec 2010

Popis projektu

Předmětem projektu je výstavba nového objektu, který byl navržen jako přístavba ke stávající budově základní školy. Stavba je navržena v souladu s požadavky obce s ohledem na potřeby pro sportovní vyžití školní mládeže a pro sportovně- zábavové volnočasové aktivity veřejnosti. Stavební objekty: tělocvičná hala se zázemím, přeložky a přípojky inž. sítí, zpevněné pochůzí, parkovací plochy, výsadba zeleně, mobiliář.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit rozvoj venkovské oblasti s cílem zvýšení kvality života na venkově, což je vnímáno jako klíčové pro podporu snižování regionálních disparit mezi venkovskými a městskými oblastmi.
Projekt představuje pro obec Vikýřovice, její obyvatele a další cílové skupiny významný investiční projekt, který přispěje ke zvýšení životní úrovně v obci s růstovým potenciálem a zvyšujícími se požadavky na kapacitu a kvalitu veřejné infrastruktury a služeb v obci.
Předmětem projektu je výstavba multifunkční haly, která bude využita pro sportovní, volnočasové a společ.- kulturní aktivity pro všechny obyvatele obce.

Průběh

Stávající stav v obci představuje nevyhovující tělocvična, která se nachází v místní základní škole, a kterou nelze považovat za alternativu plánovaného moderního multifunkčního zařízení. Tato tělocvična byla v 70. letech 20. st. vybudována z klasické školní učebny. Rozměry Tato místnost nemá parametry ani vybavení na stávající požadavky moderního sportovního zařízení. Zásadním argumentem pro realizaci projektu je také fakt, že obec nemá k dispozici vlastní společenský sál, který by mohl využít pro akce většího rozsahu.
Klíčové aktivity pro úspěšnost projektu
- projednání rozsahu záměru a jeho přijetí zástupci žadatele i partnery projektu
- zajištění finančních prostředků v potřebném rozsahu
- výběr kvalitního dodavatele stavebních prací
- vlastní realizace záměru v plném rozsahu
- zajištění provozu a údržby realizované investice
- realizace navazujících aktivit prostřednictvím partnera projektu- ZŠ a MŠ Vikýřovice
- kvalitní propagace zařízení

Mezinárodní spolupráce

Není.

Partneři

ZŠ a MŠ Vikýřovice.

Realizátor projektu

Název: Obec Vikýřovice

IČ: 00635898

Ulice: Petrovská 168

Město: Vikýřovice

PSČ: 78813

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Ivana Pospíšilová, ivana.pospisilova@vikyrovice_cz, tel.: 583213146

WWW: http://www.vikyrovice.cz