BAROKNÍ BASTIONOVÁ PEVNOST - PRACHÁRNA OLOMOUC

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/16.00876

Celkové způsobilé výdaje: 8 598 301,80 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 5. leden 2009 až 30. prosinec 2011

Popis projektu

Funkční a dispoziční řešení

STÁVAJÍCÍ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

Objekt Prachárny se nachází v prostoru Korunní pevnůstky, který je ohraničen ohradní zdí, ve které jsou osazena dvoukřídlová plechová vrata, která v současné době umožňují jediný přístup k objektu Prachárny.

Dnešní vstup do vlastního objektu Prachárny je přes předsazené zádveří v severní štítové stěně. Vstupní dveře do zádveří jsou jednokřídlové, ven (do zádveří) otevíravé, šířky 1,1 m. Z tohoto zádveří je dveřmi umožněn jediný vstup do vlastního objektu prachárny. Za tímto vstupem vpravo je dvouramenné dřevěné schodiště do patra (s mezipodestou), s dřevěným jednoduchým zábradlím. Přízemí tvoří jeden prostor členěný řadami pilířků, bez příček, 1. patro je tvořeno jedním čistým prostorem spojeným s přízemím otevřeným dvouramenným schodištěm.

Orientace objektu je podélnou osou sever-jih.


NOVÉ DISPOZIČNĚ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ:

SO 01 Obnova prachárny

Vzhledem k historické hodnotě objektu jej lze využít pouze takovým způsobem, který si nevynutí hrubé zásahy do konstrukcí a do dispozice. Jedním z mála možných je použít prachárnu jako výstavní prostor. K tomuto účelu je nutno zajistit uvnitř objektu odpovídající vlhkost, teplotu a osvětlení (výstavy obrazů, fotografií, plastik, řemesel, původní funkci příbuzné výstavy zbraní a všeobecně vojenství).

Dispoziční řešení prachárny nedozná oproti stávajícímu stavu žádných změn, pouze se obnoví původní stávající vstup do zádveří včetně předložených schodů z jihozápadní strany.

Pro snížení vlhkosti je záměrem uvést původní systém provětrávání pod podlahou přízemí do funkčního stavu – snížením okolního terénu.

Pro temperování objektu je navrženo v přízemí elektrické vytápění. Takto  bude díky prostupným podlahám temperován celý vnitřní prostor prachárny.

Umělé osvětlení je členěno na základní (orientační) a výstavní, pro jehož instalaci jsou připraveny podmínky.

V objektu jsou navrženy vnitřní slaboproudé rozvody, které zajití provoz kamerového systému, datové sítě, telefonu a přístupový systém.

 

SO 02 Obnova ohradní zdi

Stávající vstup v ohradní zdi naproti zádveří zůstane zachován, pouze se dozděním zmenší ze 3,00 m na 1,60 m. Nově bude obnoven původní historický vstup v šikmé západní části ohradní zdi tak, že bude navazovat na obnovené původní předložené schody u původního vstupu do zádveří prachárny. Rovněž se provede nová stříška ohradní zdi z cihel kladených na plocho v původním tvarosloví. Dále se provedou nové vápenné omítky z obou stran a oddrenážování z vnější strany ohradní zdi s napojením na šachty vybudované areálové dešťové kanalizace. Dále se pro odvodnění prostoru mezi prachárnou a ohradní zdí provede odspádování terénu od prachárny v provedení dle původních dochovaných plánů, tato plocha bude oseta travní směsí.

Prostor mezi oběma vstupy v ohradní zdi a zádveřím prachárny se provede mírně spádovaná zpevněná plocha

 

Cíle projektu

Rekonstrukce a revitalizace památkově chráněného areálu Korunní pevnůstky, včetně k ní přiléhající cihelné Korunní hradby, někdejšího vodního příkopu na vnější straně hradby a hliněného valu na vnitřní straně hradby, ve vazbě na Rozárium a Bezručovy sady, a vybudování Muzea Olomoucké pevnosti, propagujícího vojenskou historii města, hlavního informačního centra pro celý komplex zachovaných staveb vojenského charakteru uvnitř města i kolem něj, a volnočasového centra poznání a zábavy, založeného na kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivitách tak, aby celý areál sloužil široké veřejnosti a stal se významným aspektem rozvoje turistického ruchu v Olomouci. MOP, o.s., vychází ve svém záměru z toho, že rekonstruovaný areál Korunní pevnůstky by měl s plochou sousedního Rozária, Botanické zahrady i Bezručových sadů tvořit celek jednoho parkového prostoru a bude otevřen veřejnosti.
Cílem této etapy je realizace SO 01 Obnova prachárny a SO 02 Obnova ohradní zdi

Průběh

V 08/2010 byl dokončen realizační projekt stavby a tendrová dokumentace.
V září a říjnu proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.
Zakázka zadána a smlouva uzavřena 29.10.2010 s dodavatelem JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, PSČ 755 01 Vsetín,IČ 278 16 788, DIČ CZ27816788

Realizátor projektu

Název: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.

IČ: 28557484

Ulice: Michalská 1141/8

Město: Olomouc

PSČ: 772 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr.Markéta Záleská, předsedkyně o.s., mop.os@seznam_cz, tel.: +420 585 237 515

WWW: http://www.pevnostolomouc.cz