Výzva č. 59/2015 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc – Městské parky

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc – Městské parky.

Číslo výzvy: 59/2015

Výzva platí od: 18. únor 2015 v 00:00 do: 31. březen 2015 v 12:00

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

 Podporované aktivity v rámci výzvy:

V rámci opatření „Revitalizace veřejných prostranství“ je tato výzva zaměřena na níže uvedené aktivity:

-         Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba
a rekonstrukce sociálního zázemí

Jedná se o úpravu a obnovu zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství ve vymezené zóně města.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projekty, které se týkají objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na obyvatele města Olomouce, kterým aktivita přinese zlepšení kvality života zvýšením atraktivity revitalizovaného území.

Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Městské parky.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Statutární město Olomouc (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Území Statutárního města Olomouc

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

-       „Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 25 mil. Kč

 

Typ operace:

-        individuální projekty v rámci IPRM.

Soubory ke stažení:

V 59 V21 IPRM Městské parky