57/2014 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Číslo výzvy: 57/2014

Výzva platí od: 19. prosinec 2014 v 00:00 do: 23. leden 2015 v 12:00

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

Výzva je zaměřena na níže uvedené aktivity.

-         Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol

Aktivita řeší výstavbu, rozšíření a modernizaci volnočasové infrastruktury (sportovišť základních škol a hřišť mateřských škol) a její zpřístupnění veřejnosti za účelem vytvoření příjemnějšího místa k životu, podnikání i návštěvě. Realizací aktivity bude vytvořena dostupná nabídka sportovního vyžití a nabídka volnočasových aktivit, a to jak pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro neorganizovanou širokou veřejnost. Půjde o modernizaci a obnovu stávajících venkovních sportovišť za účelem rozšíření možností využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel.

Revitalizací ploch a areálů ke sportování a jejich zpřístupnění veřejnosti dojde k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času a ke zlepšení zdraví obyvatel.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nebudou podpořeny projekty, které se týkají objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.

Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

-       Statutární město Olomouc (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-       Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektů:

Území Statutárního města Olomouc

Maximální délka trvání projektu:

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

-        „Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol“

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 11 mil. Kč.

 

Typ operace:

-        individuální projekty v rámci IPRM.

Soubory ke ztažení:

V 57 V21 IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc