48/2013 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání Konceptu v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel.

Číslo výzvy: 48/2013

Výzva platí od: 13. listopad 2013 v 00:00 do: 13. prosinec 2013 v 12:00

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst

Typ výzvy: individuální projekt

Vyhlašující subjekt:

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:

V rámci oblasti podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel - Projekty naplňující Koncept, mohou být aktivity zaměřeny pouze na Koncept „Integrované řešení areálu TOMA v Otrokovicích“ registrační číslo 2.2/2012/04:

-       podpora rozvoje zón v rámci měst, u kterých půjde o komplexní přístup k řešení problémů vybraného území veřejným sektorem a to především investicemi do fyzické revitalizace území

 

Nezbytné podmínky pro realizaci Konceptů a projektů naplňujících schválený Koncept:

Žadatel může předložit v rámci této výzvy pouze projektovou žádost č. 1 „Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí“, která naplňuje schválený Koncept „Integrované řešení areálu TOMA v Otrokovicích“.

Koncept je naplněn následujícími individuálními projekty:

1. Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí

2. MITAS – Výrobní komplex Agro Otrokovice

3. TOMA – napojení nového vjezdu na komunikace průmyslového areálu

4. Revitalizace ulice Nerudova

Nosným projektem celého Konceptu s klíčovým významem pro nové řešení obslužnosti areálu a dopravy v centru města, spolufinancovaným z ROP Střední Morava, je projekt č. 1 – „Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí“.

Jeho prostřednictvím dojde k odklonění automobilové dopravy, která je v současné době vedena přes město, na silnici 1. třídy I/55, která má v blízkosti napojení vjezdu nájezd na rychlostní komunikaci R 55. Tím dojde k zásadnímu a jednoznačně pozitivnímu dopadu na životní prostředí ve městě i v dotčené lokalitě snížením hlučnosti, prašnosti, vibrací s výrazným zlepšením bezpečnosti pohybu.

Součástí integrovaného řešení je rovněž revitalizace prostoru stávajícího vjezdu do areálu po jeho uzavření (projekt č. 4) a dva navazující projekty, které komplexnost záměru završují (projekty č. 2 a č. 3). Takto řešený Koncept současně zajistí udržení závodu společnosti MITAS (projekt č. 2) v České republice, resp. v daném regionu a tím i udržení všech stávajících pracovních míst.

Přehled individuálních projektů naplňující schválený Koncept:

Název individuálního projektu

Předkladatel projektu

1. Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí

Město Otrokovice

2. Výrobní komplex AGRO Otrokovice

MITAS, a.s.

3. Napojení nového vjezdu na komunikace průmyslového areálu TOMA

TOMA, a.s.

4. Revitalizace ul. Nerudova

Město Otrokovice

 Spolufinancování projektu č. 1 „Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí“ formou závěrečné platby, je podmíněno realizací navazujících projektů (tj. projektů č. 2 „Výrobní komplex AGRO Otrokovice“, č. 3 „Napojení nového vjezdu na komunikace průmyslového areálu TOMA“ a č. 4 „Revitalizace ul. Nerudova“ a to ze zdrojů jednotlivých předkladatelů.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo ke schválenému Konceptu, jsou neuznatelné.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

Obce s více než 5000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína, tj. Město Otrokovice, IČ 00284301 na základě usnesení VRR č. 119/VRR10/13 ze dne 6. 11. 2013.

Podmínky poskytnutí dotace

Místo realizace projektu:

Území obce Otrokovice.

Maximální délka trvání projektu:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 30. 6. 2015.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt financovaný z ROP Střední Morava, který je součástí Konceptu, je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je financovaný z ROP Střední Morava, který je součástí Konceptu, je 53,25 mil. Kč.

Typ operace:

- individuální projekty naplňující schválený Koncept

 Soubory ke stažení:

V 48 V229 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel